แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   หลักสูตร : 645170201 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2564
   แผนการศึกษา : 655170201 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2565 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702709 Seminar
 สัมมนา
    0 (0-3-1)
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702736 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
    0 (2-0-4)
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-3-1)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1702728 Cosmetic Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
    0 (1-0-2)
1702799 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-3-1)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH