แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
   สำนักวิชา : นิติศาสตร์
   หลักสูตร : 605160103 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 605160103 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602702 Legal Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
1602710 Advanced Criminal Law
 กฎหมายอาญาขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1602838 Advanced Civil Law
 กฎหมายแพ่งขั้นสูง
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective 1
 วิชาชีพเลือก 1
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602703 Field study for Legal Research
 การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective 2
 วิชาชีพเลือก 2
    3 (x-x-x)
16xxxxx Major Elective 3
 วิชาชีพเลือก 3
    3 (x-x-x)
16xxxxx Major Elective 4
 วิชาชีพเลือก 4
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602701 English Comprehension for Legal Research
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
1602738 Advanced Public Law
 กฎหมายมหาชนขั้นสูง
    3 (3-0-6)
1602839 Advanced International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
    3 (3-0-6)
16xxxxx Major Elective 5
 วิชาชีพเลือก 5
    3 (x-x-x)
รวม  4  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602892 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
    6 (0-18-6)
16xxxxx Major Elective 6
 วิชาชีพเลือก 6
    3 (x-x-x)
16xxxxx Major Elective 7
 วิชาชีพเลือก 7
    3 (x-x-x)
รวม  3  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH