แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   สำนักวิชา : นิติศาสตร์
   หลักสูตร : 605160101 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1
   ปีอ้างอิง : 2560
   แผนการศึกษา : 605160101 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก1

สำหรับนักศึกษาเข้า   2560 / 1
 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602702 Legal Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
1602890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602703 Field study for Legal Research
 การศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
1602890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602701 English Comprehension for Legal Research
 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย
    0 (3-0-6)
1602890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    9 (0-27-9)
รวม  2  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต
1602890 Thesis
 วิทยานิพนธ์
    12 (0-36-12)
รวม  1  ชื่อรายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH