รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2564 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ภาคการศึกษา  2564  / 1 2 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

สำนักวิชา
ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
-
-
-
73
145
218
10
31
41
46
67
113
129
243
372
    วัสดุศาสตร์
-
-
-
-
-
-
3
4
7
1
-
1
4
4
8
    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-
-
-
-
1
1
4
17
21
40
61
101
44
79
123
    วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
2
1
3
3
3
6
    วิศวกรรมวัสดุ
-
-
-
27
35
62
-
-
-
-
-
-
27
35
62
    เคมีประยุกต์
-
-
-
28
73
101
2
8
10
3
5
8
33
86
119
    เทคโนโลยีชีวภาพ
-
-
-
18
36
54
-
-
-
-
-
-
18
36
54
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
-
-
-
254
642
896
3
5
8
3
16
19
260
663
923
    ภาษาอังกฤษ
-
-
-
224
618
842
-
-
-
-
-
-
224
618
842
    สังคมศาสตร์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
1
    ภาษาและวัฒนธรรมไทย
-
-
-
30
24
54
-
-
-
-
-
-
30
24
54
    Applied Linguistics-English for
-
-
-
-
-
-
3
5
8
3
15
18
6
20
26
สำนักวิชาการจัดการ
-
-
-
1,143
2,825
3,968
42
73
115
2
1
3
1,187
2,899
4,086
    การจัดการการท่องเที่ยว
-
-
-
232
726
958
-
-
-
-
-
-
232
726
958
    บริหารธุรกิจ
-
-
-
220
377
597
18
47
65
2
1
3
240
425
665
    เศรษฐศาสตร์
-
-
-
59
97
156
-
-
-
-
-
-
59
97
156
    การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
-
-
-
103
278
381
-
-
-
-
-
-
103
278
381
    การจัดการธุรกิจด้านการบิน
-
-
-
280
548
828
-
-
-
-
-
-
280
548
828
    การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-
-
-
175
432
607
24
26
50
-
-
-
199
458
657
    การบัญชี
-
-
-
74
367
441
-
-
-
-
-
-
74
367
441
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
725
491
1,216
27
6
33
10
2
12
762
499
1,261
    วิทยาการคอมพิวเตอร์
-
-
-
31
11
42
-
-
-
-
-
-
31
11
42
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-
-
-
260
155
415
14
3
17
10
2
12
284
160
444
    วิศวกรรมซอฟต์แวร์
-
-
-
159
73
232
-
-
-
-
-
-
159
73
232
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
-
-
-
82
96
178
13
3
16
-
-
-
95
99
194
    เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
-
-
-
180
147
327
-
-
-
-
-
-
180
147
327
    วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
-
-
-
13
9
22
-
-
-
-
-
-
13
9
22
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
-
-
-
62
136
198
-
-
-
-
-
-
62
136
198
    แพทยศาสตร์
-
-
-
62
136
198
-
-
-
-
-
-
62
136
198
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
-
-
-
45
206
251
14
18
32
2
2
4
61
226
287
    เทคโนโลยีการอาหาร
-
-
-
22
163
185
5
7
12
2
2
4
29
172
201
    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
-
-
-
23
43
66
9
11
20
-
-
-
32
54
86
สำนักวิชานิติศาสตร์
-
-
-
512
980
1,492
18
14
32
-
-
-
530
994
1,524
    นิติศาสตร์
-
-
-
512
980
1,492
18
14
32
-
-
-
530
994
1,524
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
-
-
-
56
599
655
25
130
155
-
1
1
81
730
811
    เทคโนโลยีความงาม
-
-
-
17
152
169
-
-
-
-
-
-
17
152
169
    วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
-
-
-
39
447
486
25
130
155
-
1
1
64
578
642
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
-
-
245
673
918
14
20
34
-
-
-
259
693
952
    สาธารณสุขศาสตร์
-
-
-
53
355
408
12
16
28
-
-
-
65
371
436
    Environmental Health
-
-
-
22
94
116
-
-
-
-
-
-
22
94
116
    Occupational Health and Safety
-
-
-
33
181
214
-
-
-
-
-
-
33
181
214
    การแพทย์บูรณาการ
-
-
-
-
-
-
2
4
6
-
-
-
2
4
6
    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
-
-
-
137
43
180
-
-
-
-
-
-
137
43
180
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
-
-
-
37
485
522
-
-
-
-
-
-
37
485
522
    พยาบาลศาสตร์
-
-
-
37
485
522
-
-
-
-
-
-
37
485
522
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
64
147
211
6
12
18
70
159
229
    ตจวิทยา
-
-
-
-
-
-
32
50
82
4
6
10
36
56
92
    เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
14
31
45
1
3
4
15
34
49
    วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
18
66
84
1
3
4
19
69
88
Faculty of Dentistry
-
-
-
44
146
190
-
-
-
-
-
-
44
146
190
    ทันตแพทยศาสตร์
-
-
-
44
146
190
-
-
-
-
-
-
44
146
190
สำนักวิชาจีนวิทยา
-
-
-
338
1,995
2,333
-
-
-
-
-
-
338
1,995
2,333
    ภาษาจีนธุรกิจ
-
-
-
173
970
1,143
-
-
-
-
-
-
173
970
1,143
    การสอนภาษาจีน
-
-
-
72
389
461
-
-
-
-
-
-
72
389
461
    Chinese Studies
-
-
-
21
158
179
-
-
-
-
-
-
21
158
179
    ภาษาและวัฒนธรรมจีน
-
-
-
72
478
550
-
-
-
-
-
-
72
478
550
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
-
-
-
54
154
208
8
4
12
-
-
-
62
158
220
    การพัฒนาระหว่างประเทศ
-
-
-
54
154
208
8
4
12
-
-
-
62
158
220
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
-
-
-
163
661
824
-
-
-
-
-
-
163
661
824
    กายภาพบำบัด
-
-
-
69
197
266
-
-
-
-
-
-
69
197
266
    การแพทย์แผนไทยประยุกต์
-
-
-
33
180
213
-
-
-
-
-
-
33
180
213
    การแพทย์แผนจีน
-
-
-
61
284
345
-
-
-
-
-
-
61
284
345
ผลรวม
0
0
0
3,751
10,138
13,889
225
448
673
69
101
170
4,045
10,687
14,732
กลับสู่เมนูหลัก