ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี
 ห้อง
 คุณลักษณะ Online Video Conference (Cisco Webex, MS Teams, Google Meet, Zoom)
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH