ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารสำนักวิชา 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  23/11/2563 - 29/11/2563 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

23 พ.ย. 2563
  1804106
LAB- 1
L3
    1207304
LECT-1
L3
        
      1210319
LECT- 1
L3
        
อังคาร 

24 พ.ย. 2563
 2501111
LECT- 1
L3
     Special Examination 1806107
Arjan Dr.Paween Wiyaporn : School of Health Science
BOOKING
  วิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
ArjanNoppakao Saekhow : School of Sinology
BOOKING
  
พุธ 

25 พ.ย. 2563
      1112104
LAB- 1
L3
  1102210
LECT-1
L3
     
พฤหัสบดี 

26 พ.ย. 2563
 1207423
LECT- 1
L3
 1207423
LAB- 1
L3
  1601418
LECT- 1
L3
  Re-examination for 1804212
Arjan Dr.Niwed Kullawong : School of Health Science
BOOKING
   
ศุกร์ 

27 พ.ย. 2563
  1601104
LECT- 1
L3
  1804212
LECT-1
L3
  Re-examination for 1804212 (Sec3)
Arjan Dr.Niwed Kullawong : School of Health Science
BOOKING
   
เสาร์ 

28 พ.ย. 2563
      For Make Up Class "1106103".
ASSOCIATE PROFESSOR DR.Piyanuch Siriwat : School of Science
BOOKING
      
อาทิตย์ 

29 พ.ย. 2563
   กิจกรรมีสัมพันธ์ นศ ATTM
Arjan Dr.Thidarat Duangyod : School of Integrative Medicine
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
29 พ.ย. 256311:00-17:00test
Arjan Dr.Thidarat Duangyod : School of Integrative Medicine
28 พ.ย. 256313:00-16:00test
ASSOCIATE PROFESSOR DR.Piyanuch Siriwat : School of Science
27 พ.ย. 256316:00-19:00test
Arjan Dr.Niwed Kullawong : School of Health Science
26 พ.ย. 256316:00-19:00test
Arjan Dr.Niwed Kullawong : School of Health Science
24 พ.ย. 256313:00-16:00test
Arjan Dr.Paween Wiyaporn : School of Health Science
24 พ.ย. 256317:30-20:00test
ArjanNoppakao Saekhow : School of Sinology

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH