ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารสำนักวิชา 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  13/11/2560 - 19/11/2560 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

13 พ.ย. 2560
 1203432
LECT- 1
L3
   1209400
LECT- 1
L3
        
อังคาร 

14 พ.ย. 2560
 For Make Up Class "2404101"
ArjanOrathai Yodyamprai : School of Sinology
BOOKING
 1205335
LECT- 1
L3
  1205335
LAB- 1
L3
   1803320
LECT- 1
L3
   
พุธ 

15 พ.ย. 2560
 1102101
LECT-1
L3
  1209401
LAB- 1
L3
  1202115
LECT- 1
L3
  1205316
LECT- 1
L3
  1205316
LAB- 1
L3
    
พฤหัสบดี 

16 พ.ย. 2560
 1210106
LECT- 2
L3
   1210106
LECT- 1
L3
    1803329
LECT- 1
L3
   
ศุกร์ 

17 พ.ย. 2560
 1007481
LECT- 1
L3
   1209305
LECT- 1
L3
 use for class 1207482 Seminar in Hospitality
ArjanPiyanart Junkrachang : School of Management
BOOKING
Student Meeting
ArjanSanti Aijaroen : School of Sinology
BOOKING
  
เสาร์ 

18 พ.ย. 2560
  1209306
LECT- 1
L3
Classอ.พิเศษ 1209306
MISSPanaya Sritimuangjai : School of Management
BOOKING
For Meeting CTAM Activities
ArjanPrapatchaya Pa-onta : School of Health Science
BOOKING
  
อาทิตย์ 

19 พ.ย. 2560
  Classอ.พิเศษ 1209306
MISSPanaya Sritimuangjai : School of Management
BOOKING
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 พ.ย. 256010:00-17:00test
MISSPanaya Sritimuangjai : School of Management
18 พ.ย. 256016:00-17:00test
MISSPanaya Sritimuangjai : School of Management
18 พ.ย. 256017:00-20:00test
ArjanPrapatchaya Pa-onta : School of Health Science
17 พ.ย. 256015:00-18:00test
ArjanPiyanart Junkrachang : School of Management
17 พ.ย. 256018:00-20:00test
ArjanSanti Aijaroen : School of Sinology
14 พ.ย. 256009:00-12:00test
ArjanOrathai Yodyamprai : School of Sinology

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH