ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารโรงอาหารและกิจกรรม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  15/1/2561 - 21/1/2561 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

15 ม.ค. 2561
              
อังคาร 

16 ม.ค. 2561
 1210308
LECT- 1
L3
   1602308
LECT- 1
L3
   ประชุมกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16
MISSGunyakon Boonchit : Academic Services Office
BOOKING
  
พุธ 

17 ม.ค. 2561
 1602209
LECT- 2
L3
    1601107
LECT- 4
L3
  ซ้อมการแสดงศิลปศาสตร์โชว์
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
BOOKING
  
พฤหัสบดี 

18 ม.ค. 2561
 2404104
LECT- 7
L3
    1701413
LECT- 1
L3
  ซ้อมการแสดงศิลปศาสตร์โชว์
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
BOOKING
  
ศุกร์ 

19 ม.ค. 2561
 1207230
LAB- 1
L3
    1207230
LAB- 1
L3
 ซ้อมการแสดงศิลปศาสตร์โชว์
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
BOOKING
  
เสาร์ 

20 ม.ค. 2561
กิจกรรมอบรมวินัยจราจร
MR.Padoungkiart Chaisawat : Academic Services Office
BOOKING
ฝึกซ้อมการแสดงศิลปศาสตร์โชว์
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
BOOKING
  
อาทิตย์ 

21 ม.ค. 2561
  ฝึกซ้อมการแสดงศิลปศาสตร์โชว์
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
BOOKING
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ม.ค. 256110:00-12:00test
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
20 ม.ค. 256108:00-13:00test
MR.Padoungkiart Chaisawat : Academic Services Office
20 ม.ค. 256113:00-20:00test
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
19 ม.ค. 256116:00-20:00test
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
18 ม.ค. 256116:00-20:00test
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
17 ม.ค. 256116:00-20:00test
MISSRossukon Pankhuenkhat : School of Liberal Arts
16 ม.ค. 256117:00-20:00test
MISSGunyakon Boonchit : Academic Services Office

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH