ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารเรียนรวม 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง  13/11/2560 - 19/11/2560 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

13 พ.ย. 2560
 1203132
LECT- 1
L3
   2302102
LECT- 1
L3
  1203134
LECT- 1
L3
  For Quiz 2404305
ArjanSuppakorn Khonkhlong : School of Sinology
BOOKING
  
อังคาร 

14 พ.ย. 2560
 1106106
LECT- 2
L3
 1001201
LECT- 1
L3
  1202332
LECT- 2
L3
  1203121
LECT- 1
L3
 สอนเพิ่มเติมรายวิชา 1601407 Legal Philosophy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม (นิติศาสตร์)
BOOKING
  
พุธ 

15 พ.ย. 2560
 1001141
LECT- 1
L3
   1001203
LECT- 1
L3
  1001141
LECT- 2
L3
 Special Examination Course "1809304"
ArjanNakornsub Lawcharoen : School of Health Science
BOOKING
   
พฤหัสบดี 

16 พ.ย. 2560
 1001141
LECT- 3
L3
   1001203
LECT- 2
L3
  1203121
LECT- 2
L3
     
ศุกร์ 

17 พ.ย. 2560
 1203242
LECT- 2
L3
   1207301
LECT- 1
L3
  1106103
LECT- 1
L3
 Examination Course "11016231".
ArjanDueanphen Ariyasapwatthana : School of Sinology
BOOKING
   
เสาร์ 

18 พ.ย. 2560
ปฐมนิเทศนศ.ฝึกงาน
นางสาวกิตติยา ทาเกิด (ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา)
BOOKING
          
  1106282
LECT- 1
L3
      
     สอบ 1804212
อาจารย์นิเวศน์ กุลวงค์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
BOOKING
      
อาทิตย์ 

19 พ.ย. 2560
 1106281 Probability and Statistics
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
BOOKING
 Sinology Meeting
ArjanSuppakorn Khonkhlong : School of Sinology
BOOKING
  
  1106281
LECT- 1
L3
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 พ.ย. 256009:00-16:00test
19 พ.ย. 256017:00-20:00test
ArjanSuppakorn Khonkhlong : School of Sinology
18 พ.ย. 256008:00-12:00test
18 พ.ย. 256013:00-16:30test
17 พ.ย. 256017:30-19:30test
ArjanDueanphen Ariyasapwatthana : School of Sinology
15 พ.ย. 256018:00-19:30test
ArjanNakornsub Lawcharoen : School of Health Science
14 พ.ย. 256018:00-20:00test
13 พ.ย. 256019:00-20:00test
ArjanSuppakorn Khonkhlong : School of Sinology

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH