ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารเรียนรวม 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  18/3/2562 - 24/3/2562 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:0021:00 - 22:00
จันทร์ 

18 มี.ค. 2562
   2102202
LECT-1
L3
  1203212
LECT- 2
L3
    For Quiz 2404207
Arjan Dr.Piyatida Wonglertrit : School of Sinology
BOOKING
   
อังคาร 

19 มี.ค. 2562
 1101100
LECT- 1
L3
    2302102
LECT- 1
L3
  1405101
LECT- 1
L3
    
พุธ 

20 มี.ค. 2562
 1001141
LECT- 1
L3
   1001141
LECT- 2
L3
   1405101
LECT- 2
L3
 Quiz 2 Course "2404305".
ArjanNatthanya Anantachote : School of Sinology
BOOKING
  
พฤหัสบดี 

21 มี.ค. 2562
 1001141
LECT- 3
L3
   2302203
LECT- 2
L3
        
ศุกร์ 

22 มี.ค. 2562
 1205318
LECT- 1
L3
   2302102
LECT- 3
L3
 จัดสถานที่สอบ
นายฐนกร เดชอ่อน (ส่วนทะเบียนและประมวลผล)
BOOKING
 สอบย่อยครั้งที่2 วิชา "2404104"
ArjanPongsathorn Kamnoi : School of Sinology
BOOKING
   
เสาร์ 

23 มี.ค. 2562
 1207209
LECT-1
L3
 Mid term exam of 1008301
ArjanChunye Kim : School of Liberal Arts
BOOKING
       
อาทิตย์ 

24 มี.ค. 2562
 1207209
LECT-2
L3
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 มี.ค. 256213:00-15:00test
ArjanChunye Kim : School of Liberal Arts
22 มี.ค. 256215:00-18:00test
22 มี.ค. 256218:30-19:30test
ArjanPongsathorn Kamnoi : School of Sinology
20 มี.ค. 256219:00-20:00test
ArjanNatthanya Anantachote : School of Sinology
18 มี.ค. 256218:30-19:30test
Arjan Dr.Piyatida Wonglertrit : School of Sinology

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH