ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารเรียนรวม 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ Online Video Conference (Cisco Webex, MS Teams, Google Meet, Zoom)
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:00
จันทร์ 

24 ม.ค. 2565
 1104100
LECT-1
L3
  1601411
LECT- 1
L3
  1205320
LECT- 1
L3
  1205320
LAB- 1
L3
  1102210
LECT-1
L3
  
 1104100
LECT-2
L3
          
 1104100
LECT-3
L3
          
อังคาร 

25 ม.ค. 2565
 1101105
LECT- 1
L3
   1602308
LECT- 1
L3
   1107402
LECT- 1
L3
 
พุธ 

26 ม.ค. 2565
 1101105
LECT- 3
L3
   1203135
LECT- 1
L3
     
พฤหัสบดี 

27 ม.ค. 2565
     1209422
LECT- 1
L3
     
ศุกร์ 

28 ม.ค. 2565
 1101105
LECT- 5
L3
    1205323
LECT- 1
L3
  1205323
LAB- 1
L3
   
เสาร์ 

29 ม.ค. 2565
           
อาทิตย์ 

30 ม.ค. 2565
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH