ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  16/12/2562 - 22/12/2562 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:00
จันทร์ 

16 ธ.ค. 2562
 1210219
3 1
EXAM
  1404401
2 1
EXAM
    
อังคาร 

17 ธ.ค. 2562
 1006134
3 3
EXAM
  1804211
3 1
EXAM
   
 1006134
3 4
EXAM
  1807302
3 1
EXAM
   
 1006134
3 5
EXAM
       
พุธ 

18 ธ.ค. 2562
 1202343
3 1
EXAM
  2408102
3 1
EXAM
   
      2408102
3 2
EXAM
   
พฤหัสบดี 

19 ธ.ค. 2562
 1001127
3 1
EXAM
   1201116
3 1
EXAM
   
ศุกร์ 

20 ธ.ค. 2562
 2408101
3 11
EXAM
   1104100
3 1
EXAM
   
 2408101
3 12
EXAM
   1104100
3 2
EXAM
   
 2408101
3 13
EXAM
        
 2408101
3 14
EXAM
        
เสาร์ 

21 ธ.ค. 2562
           
อาทิตย์ 

22 ธ.ค. 2562
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา      รายละเอียดการจองใช้ห้องเรียน
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
20 ธ.ค. 256209:00-11:00test
2408101 : Chinese 1 ตอนเรียน 11
20 ธ.ค. 256209:00-11:00test
2408101 : Chinese 1 ตอนเรียน 12
20 ธ.ค. 256209:00-11:00test
2408101 : Chinese 1 ตอนเรียน 13
20 ธ.ค. 256209:00-11:00test
2408101 : Chinese 1 ตอนเรียน 14
20 ธ.ค. 256213:30-16:30test
1104100 : Principles of Physics ตอนเรียน 1
20 ธ.ค. 256213:30-16:30test
1104100 : Principles of Physics ตอนเรียน 2
19 ธ.ค. 256209:00-11:00test
1001127 : Psychology in Daily Life ตอนเรียน 1
19 ธ.ค. 256213:30-16:30test
1201116 : Elementary Accounting 2 ตอนเรียน 1
18 ธ.ค. 256209:00-12:00test
1202343 : Economics of Regional Integration ตอนเรียน 1
18 ธ.ค. 256213:30-16:30test
2408102 : Chinese 2 ตอนเรียน 1

L0 = เรียนบางรายวิชา
L1 = ประกาศนียบัตร
L2 = อนุปริญญา
L3 = ปริญญาตรี
L4 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L5 = ปริญญาโท
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
L7 = ปริญญาเอก
L21 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 4) (2552)
L31 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
L33 = ปริญญาตรี (ภาคปลาย)
L34 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 1 (2549)
L35 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 2 (2550)
L36 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 3 (2552)
L37 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 4 (2553)
L38 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รปศ รุ่น 5 (2555)
L51 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)
L71 = ปริญญาเอก (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ )
L211 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 5) (2553)
L212 = อนุปริญญา (ส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 6) (2554)
L300 = ปริญญาตรี (ส.บ.) กลุ่มเทียบโอนจากอนุปริญญา (รุ่นปี 2555 ใช้โครงสร้าง 2553)
L311 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 1)
L312 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 2)
L313 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 3) (2554)
L314 = ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาจีน (รุ่นที่ 4) (2555)
L316 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L318 = ปริญญาตรี (อนามัยสิ่งแวดล้อม) โอนย้ายจากส.บ.
L324 = ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ปริญญาตรีใบที่สอง)
L511 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 4) (2553)
L512 = ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่นที่ 5) (2554)
L513 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L514 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
L520 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การบริหารวิสาหกิจ
L530 = ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์) การจัดการการท่องเที่ยว
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH