ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ Online Video Conference (Cisco Webex, MS Teams, Google Meet, Zoom)
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 Day/Time08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:00
จันทร์ 

24 ม.ค. 2565
   1701444
LECT- 1
L3
     1006135
LECT- 24
L3
  
อังคาร 

25 ม.ค. 2565
 2403222
LECT- 2
L3
   2404404
LECT- 1
L3
     
พุธ 

26 ม.ค. 2565
 1006135
LECT- 54
L3
   2401112
LECT- 1
L3
     
พฤหัสบดี 

27 ม.ค. 2565
     2401112
LECT- 2
L3
  2408104
LECT- 1
L3
  
ศุกร์ 

28 ม.ค. 2565
         1701493
LAB- 1
L3
 
เสาร์ 

29 ม.ค. 2565
           
อาทิตย์ 

30 ม.ค. 2565
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสรายวิชา (C=Lecture, L=Lab, S=SelfStudy ) ตอนเรียน ระดับการศึกษา
ติดต่อสอบถาม :
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053916411
ส่วนทะเบียนฯ โทร 053916371
ส่วนอาคารฯ โทร 053916767
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โทร 053916101, 053916109

   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH