ตารางการใช้ห้อง
   แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
วิทยาเขต -
   BTS  E2
   C1  อาคารเรียนรวม 1
   C2  อาคารเรียนรวม 2
   C3  อาคารเรียนรวม 3
   C5  อาคารเรียนรวม 5
   D1  อาคารโรงอาหารและกิจกรรม
   E1  อาคารสำนักวิชา 1
   E2  อาคารสำนักวิชา 2
   E3  อาคารสำนักวิชา 3
   E4  อาคารเรียนอเนกประสงค์ (E4)
   GM  อาคารศูนย์กีฬา
   M3  อาคารปรีคลินิก
   ME  อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M Square)
   S1  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1
   S2  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
   S3  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3
   S4  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4
   S7  อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย
   SCL  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
   STADIUM  STADIUM
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH