ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ นิลทอง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Namvong A. and Nilthong R. Facial reconstruction from skull using free form deformation International Journal of Criminal Investigation, 1 (4): 195-202, 2011.
2 2. Homsuwan P. and Nilthong R. Curcuma alismatifolia gagnep leaf modeling the period of vegetative growth, 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 Nov- 1 Dec 2012.
3 3. Nanglae S. and Nilthong R., Species distribution models of wild tea in the upper north of Thailand, 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 Nov- 1 Dec 2012.
4 4. Nilthong R. et al., Collaborative learning on school research with google apps, International conference on Southeast Asian weather and climate "Asean adapting to climate change, ICSA-WC2013/Chiang Mai, Thailand/p.61, 27-29 Nov 2013.
5 5. Owatworakit A. and Nilthong R. et al. Connecting GLOBE to monitor the effects of climate change on the production of upland rice in Chiang Rai, Thailand, International conference on Southeast Asian weather and climate "Asean adapting to climate change, ICSA-WC2013/Chiang Mai, Thailand/p.44, 27-29 Nov 2013.
6 6. Nanglae S. and Nilthong, R., PREDICTING ASSAM TEA DISTRIBUTION IN UPPER NORTHERN THAILAND USING SPECIES DISTRIBUTION MODELS, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 13(4): 1085-1096, Dec. 2015.
7 7. Owatworakit A. and Nilthong R. et al. Quantification of Orchratoxin A-Producing Fungi in Coffee Products Using Quantitative PCR, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (In Press).
8 
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH