ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 จันทรารักษ์ โตวรานนท์. 2559. แบบจำลองการกระจายพันธุ์ของค้อเชียงดาว พืชถิ่นเดียวของไทย. ก ารประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 3 “Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” 15 - 17 มิถุนายน 2559. โรงแรม ดิ อิมเพรส. น่าน.
2 บุณยาพร รณรงค์. ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน. ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว. จันทรารักษ์ โตวรานทท์. 2559. พฤกษศาสตร์ พื้นบ้านของชาวลาหู่ ในหมู่บ้านปางตะไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเฉลิมพระ เกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน. 24-27 สิงหาคม.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
3 ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน. ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว. บุณยาพร รณรงค์. จันทรารักษ์ โตวรานทท์. 2559. พฤกษศาสตร์ พื้นบ้านของชาวไตหย่า บ้านศาลาเชิงดอยอ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเฉลิมพระ เกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน. 24-27 สิงหาคม.สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
4 ภาวิดา เกตุสิงห์แก้ว. บุณยาพร รณรงค์. ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน. จันทรารักษ์ โตวรานทท์. 2559. พฤกษาศาสตร์ พื้นบ้านของชาวอาข่าในหมู่บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเฉลิมพระ เกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน. 24-27 สิงหาคม.สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
5  J.A.N. PARNELL1 , F. PILLA2 & THE THAI BIOGEOGRAPHY GROUP(2015). A re-examination of the life and work of A.F.G. Kerr and of his colleagues and friends. THAI FOREST BULLETIN (BOTANY) 43: 111–131. 2015
6  Tovaranonte, Jantrararuk; Blach-Overgaard, Anne; Pongsattayapipat, Ratchada-Christian Svenning, Jens and S. Barfod, Anders. (2014). Distribution and diversity of palms in a tropical biodiversity hotspot (Thailand) assessed by species distribution modeling. Nordic Journal of Botany. Article first published online: 6 DEC 2013 DOI: 10.1111/j.1756-1051.2013.00217.x
7  Vedel-S?rensen, Mia; Tovaranonte, Jantrararuk; B?cher, Peder Klith; Balslev, H.; Barfod, A.S. (2013). Spatial Distribution and environmental preferences of 10 economically important forest palms in western South America. Forest Ecology and Management. 307: 284-292.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH