ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Dokmaingam, P., and Manomaivibool, P. 2017. Integrated municipal solid waste management for the highland rural area: case study Patueng sub-district in Chang Rai, Thailand. Rangsit Journal of Arts and Sciences, 7(2).
2 Chana, T.M., and Manomaivibool, P. 2016. Examining co-management of national parks through the lens of common-pool resource design principles: A comparative case study of Liwonde and Majete in Malawi. Applied Environmental Research, 38(2): 77-92.
3 Manomaivibool, P., Chart-asa, C., and Unroj, P. 2016. Measuring the impacts of a save food campaign to reduce food waste on campus in Thailand. Applied Environmental Research, 38 (2): 13-22.
4 Manomaivibool, P., and Vassanadumrongdee, S. 2016. A hybrid law model for the management of waste electrical and electronic equipment: a case of the new draft law in Thailand. Applied Environmental Research, 38 (1): 1-10.
5 Mannomaivibool, P. 2015. Wasteful tourism in developing economy? A present situation and sustainable scenarios. Resources, Conservation and Recycling, 103: 69-76.
6 Manomaivibool, P., and Hong, J.H. 2014. Two decades, three WEEE systems: How far did EPR evolve in Korea's resource circulation policy? Resources, Conservation and Recycling, 83: 202-212.
7 Vassanadumrongdee, S. and, Manomaivibool, P. 2014. The challenge of promoting greater use of economic instruments in Thailand: lessons learned from the Draft Act on Economic Instruments for Environmental Management. Applied Environmental Research, 36: 39-51.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH