ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Raksat, A.; Sripisut, T.; Maneerat, W. (2015). Bioactive xanthones from Cratoxylum cochinchinense. Natural Product Communications, 10: 1969-1972.
2 Tantapakul, C.; Maneerat, W.; Sripisut, T.; Ritthiwigrom, T.; Andersen, R. J.; Cheng, P.; Cheenpracha, S; Raksat, A.; Laphookhieo, S. (2016). Antibacterial compounds from Glycosmis puberula twigs. J. Agric. Food Chem., 64: 8755-8762.
3 Meesakul, P.; Pansanit, A.; Maneerat, W.; Sripisut, T.; Ritthiwigrom, T.; Machan, T.; Cheenpracha, S.; Laphookhieo, S. (2016). Xanthones from Garcinia propinqua roots. Natural Product Communications, 11: 87-90.
4 Meesakul, P.; Ritthiwigrom, T.; Cheenpracha, S.; Sripisut, T.; Maneerat, W.; Machan, T.; Laphookhieo, S. (2016). A new cytotoxic clerodane diterpene from Casearia graveolens twigs. Natural Product Communications, 11:13-15
5  Youn, U.J.; Park, E.-J.; Kondratyuk, T.P.; Sripisut, T.; Laphookhieo, S.; Pezzuto, J.M.; Chang, L.C.* (2016). Anti-inflammatory triterpenes from the apical bud of Gardenia sootepensis. Fitoterapia, 2016, 114, 92-97.
6  Youn, U.J.; Sripisut, T.; Miklossy, G.; Turkson, J.; Laphookhieo, S.; Chang, L.C.* (2017). Bioactive polyprenylated benzophenone derivatives from the fruits extracts of Garcinia xanthochymus. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27, 3760-3765.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH