ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิ ดวงเพชร

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Suta, S.; Wattanasuriwech, S.*; Wattanasiriwech, D.; Duangphet, S.; Thanomsilp, C. (2019). Preparation of Engineered Stones. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2019, 600, 012009. P.1-7. (doi.org/10.1088/1757-899X/600/1/012009)
2  Duangphet, S.*; Szegda, D.; Song, J.; Tarverdi, K. (2019). The Effect of Poly (Butylene Adipate-co-Terephthalate) on Crystallization Behavior and Morphology of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate). Key Eng. Mater. 2019, 798, 343-350.
3  Kunfong, N.; Rattanawongkun, P.; Tawichai, N.; Duangphet, S.; Intatha, U.; Soykeabkaew, N.* (2019). Effect of Pineapple Leaf Nanofibers on Physical and Mechanical Properties of Bagasse Sheets. IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 2019, 559(1), 012008. P.1-6. (doi.org/10.1088/1757-899X/559/1/012008)
4  Kanthachan, J.; Eitssayeam, S.; Duangphet, S.; Intatha, U.; Leenaku, W.; Tunkasiri, T.* (2019). The Study of Synthesis Parameters of Synthesis Ni-Rich of LiNi0.75Mn0.15Co0.10O2 Powder by Co-Precipitation Method. Appl. Mech. Mater. 2019, 891, 206-213.
5  Duangphet, S.*; Szegda, D.; Song, J.; Tarverdi, K. (2017). Effect of calcium carbonate on crystallization behavior and morphology of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). Key Eng. Mater. 2017, 751, 242-251.
6  Duangphet, S.*; Szegda, D.; Song, J.; Tarverdi, K. (2016). The effect of epoxy-functionalized chain extender on crystal growth and morphology of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV). KKU Eng. J. (2016), 43(S3), 470-473.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH