ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Pripdeevech, P.; Pitija, K.; Rujjanawate, C.; Pojanagaroon, S.; Kittakoop, P.; Wongpornchai, S. Adaptogenic-active components from Kaempferia parviflora rhizomes. Food Chemistry 2012, 132, 1150-1155.
2 Pripdeevech, P.; Wongpornchai, S. Chapter 26 - Odor and flavor volatiles of different types of tea. Tea in Health and Disease Prevention 2013, 307-322.
3 Pripdeevech, P.; Saansoomchai, J. Antibacterial activity and chemical composition of essential oil and various extracts of Fagraea fragrans Roxb. Flowers. Chiang Mai Journal of Science 2013, 40, 214-223.
4 Pripdeevech, P.; Moonggoot, S.; Popluechai, S.; Chukeatirote, E. Analysis of volatile constituents of fermented tea with Bacillus subtilis by SPME-GC-MS. Chiang Mai Journal of Science 2014, 41, 395-402.
5 Mar, A.; Pripdeevech, P. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil and extracts of Citharexylum spinosum flowers from Thailand. Natural Product Communications 2014, 9, 707-710.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH