ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. สมฤดี นิลทอง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Atchara Promchuay, Somrudee Nilthong*, and Chatchawan Jantasuriyarat (2017) Investigation of Pid3 Rice Blast Resistant Gene in Northern Upland Rice Varieties (Oryza sativa L.), Thailand Using Molecular Markers. Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT ISSN: 2301-3737) (in Press)
2 2. Ruvishika S. Jayawardena, Mei Liu, Sajeewa S. N. Maharachchikumbura, Wei Zhang, QiKai Xing, Kevin D. Hyde, Somrudee Nilthong, XingHong Li, JiYe Yan (2016) Neopestalotiopsis vitis sp. nov. causing grapevine leaf spot in China. Phytotaxa 258(1)
3 3. Ruvishika S. Jayawardena, Wei Zhang, Mei Liu, Sajeewa S.N. Maharachchikumbura, Ying Zhoua, JinBao Huanga,Somrudee Nilthong, ZhongYue Wang, XingHong Li, JiYe Yan, Kevin D. Hyde (2015) Identification and characterization of Pestalotiopsis-like fungi related to grapevine diseases in China. Fungal biodiversity 119 (5): 348-361
4 4. Nimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., and Nilthong S. (2014) Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysis. AJCS 8(4): 481-485.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH