ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Khongphinitbunjong, K., de Guzman, L. I., Rinderer, T. E., Tarver, M. R., Frake, A. M., Chen, Y., and Chantawannakul, P. (2016) Responses of Varroa-resistant honey bees (Apis mellifera L.) to Deformed wing virus. Journal of Asia-Pacific Entomology. 19(4): 921-927. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2016.08.008
2  Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P., Ya?ez, O., and Neumann, P. (2019 Survival of ectoparasitic mites tropilaelaps mercedesae in association with honeybee hive products. Insects. https://doi.org/10.3390/insects10020036
3  Chaimanee, V., Chantawannakul, P., Khongphinitbunjong, K., Kamyo, T., and Pettis, J. S. (2019) Comparative pesticide exposure to Apis mellifera via honey bee-collected pollen in agricultural and non-agricultural areas of Northern Thailand. Journal of Apicultural Research. 58(5). https://doi.org/10.1080/00218839.2019.1637224
4  de Guzman, L. I., Phokasem, P., Khongphinitbunjong, K., Frake, A. M., and Chantawannakul, P. (2018) Successful reproduction of unmated Tropilaelaps mercedesae and its implication on mite population growth in Apis mellifera colonies. Journal of Invertebrate Pathology. 153:35-37.
5  de Guzman, L. I., Williams, G. R., Khongphinitbunjong, K., and Chantawannakul, P. (2017) Ecology, Life History, and Management of Tropilaelaps Mites. Journal of Economic Entomology. https://doi.org/10.1093/jee/tow304
6  Khongphinitbunjong, K., Neumann, P., Chantawannakul, P., and Williams, G. R. (2016) The ectoparasitic mite Tropilaelaps mercedesae reduces western honey bee, Apis mellifera, longevity and emergence weight, and promotes Deformed wing virus infections. Journal of Invertebrate Pathology.
7  Khongphinitbunjong, K., de Guzman, L. I., Tarver, M. R., Rinderer, T. E., Chen, Y., and Chantawannakul, P. (2015) Differential viral levels and immune gene expression in three stocks of Apis mellifera induced by different numbers of Varroa destructor. Journal of Insect Physiology. https://doi.org/10.1016/j.jinsphys.2014.11.005
8  Khongphinitbunjong, K., De Guzman, L. I., Tarver, M. R., Rinderer, T. E., and Chantawannakul, P. (2015) Interactions of Tropilaelaps mercedesae, honey bee viruses and immune response in Apis mellifera. Journal of Apicultural Research. https://doi.org/10.1080/00218839.2015.1041311
9  Buawangpong, N., de Guzman, L. I., Khongphinitbunjong, K., Frake, A. M., Burgett, M., and Chantawannakul, P. (2015) Prevalence and reproduction of Tropilaelaps mercedesae and Varroa destructor in concurrently infested Apis mellifera colonies. Apidologie.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH