ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Thongklang, Naritsada; Thongbai, Benjarong; Chamyuang, Sunita; et al. (2017), Blazeispirol A, a Chemotaxonomic Marker from Mycelia of the Medicinal Mushroom Agaricus subrufescens. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 44 Issue: 2 Pages,: 298-308
2 Rizal, Leela Maya; Hyde, Kevin D.; Chukeatirote, Ekachai; et al. (2016), First Successful Cultivation of the Edible Mushroom Macrolepiota dolichaula in Thailand. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 43 Issue: 5 Pages: 959-971
3 Daranagama, Dinushani A.; Liu, Xingzhong; Chamyuang, Sunita; et al.(2016), Towards a natural classification of Sordariomycetes: The genera Frondisphaeria, Immersisphaeria, Lasiobertia, Pulmosphaeria and Yuea (Sordariomycetes incertae sedis).PHYTOTAXA Volume: 258 Issue: 2 Pages,: 153-163
4 Luo, X.; Karunarathna, S. C.; Luo, Y. H.; et al. (2016), Drivers of macrofungal composition and distribution in Yulong Snow Mountain, southwest China. MYCOSPHERE Volume: 7 Issue: 6 Pages: 727-740 Published,: 2016
5  Leela Maya Rizal, Kevin D. Hyde, Ekachai Chukeatirote, Pattana Kakumyan, Sunita Chamyuang (2016). “Proximate Analysis and Antimicrobial Activity of Cultivated Macrolepiota dolichaula Strain MFLUCC-13-0579” KKU RESEARCH JOURNAL 21(1):1-6
6  Kritsana Jatuwong, Kevin D Hyde, Sunita Chamyuang, Kenji Matsui and Pattana Kakumyan (2016) Optimization conditions, antibacterial and antioxidant activities of Clitopilus chalybescens. KKU Research Journal. 22(1): 42-51.
7  Rizal, L. M., Hyde, K. D., Chukeatirote, E. and Chamyuang, S. (2015). "Proximate analysis and mineral constituents of Macrolepiota dolichaula and soils beneath its fruiting bodies"; Mycosphere 6(4): 413-419.
8  Daranagama, D., E. Camporesi, Q. Tian, X. Liu, S. Chamyuang, M. Stadler and K. Hyde (2015)."Anthostomella is polyphyletic comprising several genera in Xylariaceae." Fungal Diversity 73(1): 203-238.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH