ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Prangviset, K., M. Songpim, N. Yodsuwan, S. Wannawilai, M. Dejsungkranont, P. Changlek and S. Sirisansaneeyakul (2018). Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases. ANRES. 52(2): 132–139. Sirisansaneeyakul (2018). Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases. ANRES. 52(2): 132–139.
2 Yodsuwan, N., P. Kamonpatana, Y. Chisti and S. Sirisansaneeyakul (2018). Ohmic heating pretreatment Of algal slurry for production of biodiesel. J. Biotechnol. 267,: 71–78.
3 Yodsuwan, N., S. Sawayama and S. Sirisansaneeyakul (2017). Effect of nitrogen concentration on growth, Lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum. ANRES.51,: 190– 197. Lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum. ANRES.51,: 190– 197.
4 Yodsuwan, N., N. Chamchuang, Y. Puchcha and S. Sirisansaneeyakul (2015). Outdoor photoautotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media for lipid accumulation. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 49,: 80–91.
5 ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ และสาโรจน์ ศิริศันสนียกุล. 2556. การวิเคราะห์ไขมันสาหร่ายขนาดเล็กโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทรี. สรรสาระ เทคโนโลยีชีวภาพ, นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกุุมภาพันธ์, หน้า 18, สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย. (http://www.biotec.or.th/tsb/
6  Yodsuwan, N., N. Chamchuang, Y. Puchcha and S. Sirisansaneeyakul. 2013. Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle. In Programme Book of Abstract of The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013). Octobe16-18, 2013. The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand In Proceedings, pp. 225-235.
7  Soykeabkaew, N., N. Laosat, A. Ngaokla, N. Yodsuwan and T. Tunkasiri. 2012. Reinforcing potential of micro- and nano-sized fibers in the starch-based biocomposites. Compos. Sci. Technol. 72: 845-852.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH