ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลรองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2559). วัจนลีลาในเรื่องเล่าสำหรับเด็กไทย: นัยสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา.วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 21(29). 92-109.
2 Rungrojsuwan, S. 2015. Encoding Accuracy in Thai Court Judgments. MANUSYA: Journal of Humanities, Special Issue Number 21, 60-69.
3 Rungrojsuwan, S. 2015. Morphological Processing Difficulty of Thai Learners of English with Different Levels of English Proficiency. MANUSYA: Journal of Humanities, 18(1), 73-92.
4 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2557).รูปแบบการอ้างถึงในภาษากฎหมาย ภาษาวิชาการ และภาษาสื่อ ของไทย. วารสารวจนะ, 2(1), 1-25
5 สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ. (2556). ลักษณะความแจ่มชัดที่แสดงโดยนามวลีที่มีส่วนขยายคุณานุประโยคในภาษากฎหมายของไทย. ภาษาและภาษาศาสตร์, 32(1), 1-19.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH