ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ศศิมา จารุบุษป์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Charubusp, Sasima 2016. Plagiarism Policies: Cross-Cultural Similarities and Differences. NIDA Journal of Language and communication, Vol. 21 Issue 28 May-August 2016.
2 Charubusp, Sasima. 2015. Plagiarism in the Perception of Thai Students and Teachers. Asian EFL Journal. Vol.87, October 2015, pp62-81.
3 Charubusp, Sasima. 2014. Developing Academic and Content Area Literacy: The Thai EFL Context. The Reading Matrix. Vol.14, Number 2, September 2014, pp119-134.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH