ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร.นายแพทย์ วิทูร จุลรัตนาภรณ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 พิมพ์กมล ละออง, ไพศาล รัมณีย์ธร, มาโนช หล่อตระกูล และวิทูร จุลรัตนาภรณ์.(2020). ผลการศึกษานำร่องการใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูงแบบเฉพาะเจาะจงต่อการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในประชากรชายไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน ครั้งที่ 17, 2-3 ธันวาคม 2563, อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน จังหวัดนครปฐม; 4033-4042.
2 Paopatchara Nilprayoon, Vitoon Jularattanaporn, Paisal Rummaneethorn. (2020). Clinical Trial of Topical Deoxycholate with Fractional Radiofrequency Microneedle for Submental Fat Reduction. The 6th International and National Conference on Green ASIA and Sustainability Forum 2020.; 12 June 2020, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok Thailand. 96 – 105.
3 จิตรวี จอมวรวงศ์ ไพศาล รัมณีย์ธร และวิทูร จุลรัตนาภรณ์. (2563). การศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัดนมผึ้งในการรักษาสิว. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 18 ธันวาคม 2563, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. กรุงเทพ; 1735-1745.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH