ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ นายแพทย์ ถนอมกิต เพราะสุนทร

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร. (2559).“สวยด้วยศัลยกรรมพลาสติก” เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 2 ผิวสวย หน้าใส ด้วยศาสตร์ชะลอวัยิ (Anti Aging Medicine Vol.2 Beauty from inside to outside) .กรุงเทพฯ : บมจ. อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2557 หน้า 353-367
2  Wachiraporn Thaiprayoon, Tanomkit Pawcsuntorn. (2015). A Split-face Double-blind Randomized of the Efficacy of Topical Momordica Cochinchinensis Compare with 0.02% Tretinoin in the Treadment of Periorbital Wrinkle. Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016: 344 - 347
3  Thanyaporn Hengpongthorn, Tanomkit Pawcsuntorn. (2016). An Efficacy Assessment of Shallot Extract Gel for Adjunctive Therapy of Acne Vulgaris. Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016: 322 - 325
4  Veera Archapanich a, Tanomkit Pawcsuntorn. (2014). A randomized split- faced double blind control trial of the efficacy of topical 4% Pueraria mirifica cream versus topical 0.02% Tretinoin cream on the treatment of periorbital wrinkle in Thai people. Proceedings of the 6th Juntendo University in collaboration with The 12th Mae Fah Luang International Conference in Dermatology and Aesthetic Dermatology May 30th – 31st, 2015 at Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok, Thailand. Page 53-56.
5 Teerasak Pattayadeekul ,Tanomkit Pawcsuntorn, Thamthiwat Nararatwanchai. การวิจัยทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้สารสกัดเซลล์ไขมันเอสวีเอฟเจลในการฟื้นฟูรักษาริ้วรอยร่องน้ำตา.การประชุมระดับ นานาชาติ 15th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020): Research and Innovations to Sustainable Development Sripatum University 2020.
6 หรรษา ปวุฒิยาพงศ์ และถนอมกิต เพราะสุนทร, A RANDOMIZED SPLIT-FACE DOUBLE-BLIND CONTROL TRIAL OF EFFICACY OF LYCOPENE FROM 5% TOMATO EXTRACT CREAM ON PERIORBITAL WRINKLE TREATMENT,การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจะปีการศึกษา 2563*บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, 13-08-2020 ; 2805-2812
7 รุจิกานต์ อัมพรทีป และ ถนอมกิต เพราะสุนทร, Efficacy of 1% Fennel Essential Oil Cream for the Treatment of Cellulite, การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 12-06-2020 ; 40-62
8  SU MYAT AYE, Thep Chalermchai, Tanomkit Pawcsuntorn. The Efficacy of 3% Emblica officinalis Extract Cream on the Reduction of Periorbital Wrinkles. 5th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation Health Sciences and Education fot Sustainable and Inclusive Growth. Eastern Asia University 2019
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH