ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ อาริยา สาริกะภูติ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Ariya Sarikaphuti, Thamthiwat Nararatwanchai, “อาหารเสริมและวิตามินเฉพาะบุคคล” เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 1 จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ (Anti Aging Medicine Vol.1 Basic to Pratical)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.2557 หน้า 137-141
2 Klangdao Chairanavanich, Ariya Sarikaphuti (2016) “THE EFFECT OF ACUPUNCTURE AT SHENMEN(TF4) POINT ON STRESS LEVEL AND BRAINWAVE ACTIVITIES” Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016:286-292
3  Penkamol Monthaiankasam, Ariya Sarikaphuti (2016) “THE EFFICACY OF CUPPING TO REDUCE MIGRAINE HEADACHE PAIN”, Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016: :279-285
4  Sirinanth Saengthong, Ariya Sarikaphuti (2016) “BRAINWAVES EFFECT FROM GOTU KOLA(CENTELLAASIATICA)EATRACT CAPSULES CONSUMPTION” Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016 :306-310
5  Mongkol Kaewsutas, Ariya Sarikaphuti (2016) “Effects of MIcroalgae-DHA Egg (Omega-3) Consumption on Human Cognitive Functions: Go/NoGo Task”Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2016) Faculty of Psychology, Chulalongkorn University 8-9 July 2016 : 157-165
6 Mongkol Kaewsutasa, Ariya Sarikaphutia, Thamthiwat Nararatwanchaia, Phakkharawat Sittiprapaporna, Prapas Patchaneeb ((2017) ELECTROENCEPHALOGRAPHIC STUDY OF MICROALGAE DHA OMEGA-3 EGG CONSUMPTION ON COGNITIVE FUNCTION”, Journal of Functional Foods Volume 29, February 2017, Pages 46-52.
7 ศรีวิภา ร่วมเจริญ, อาริญา สาริกะภูติ, วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ (2018) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทอล 5% กับยาทาไมนอกซิดิล 2% ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมในอาสาสมัครหญิงไทยที่มีผมบางแบบพันธุกรรม, การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. P 91-100
8 อภันตรี ทองคำวงศ์, อาริญา สาริกะภูติ, วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ (2019) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการทาครีมไดไฮโดรออกซีเรสเวอราทรอล 4% กับการทาครีมไฮโดรควิโนน 4% ในการรักษาฝ้า, การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. P 61-69
9 ชลิดา เถาว์ชาลี, , อาริยา สาริกะภูติ, เทพ เฉลิมชัย และธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย (2019) ผลของอาหารไทยแบบเน้นพืชเป็นหลักต่อไขมันในร่างกายในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน,การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH