ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลแพทย์หญิง สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Chaichalotornkul S, Nararatwanchai T, Narkpinit S, Dararat P,Kikuchi K, Maruyama I, Tancharoen S(2015). Secondhand smoke exposure-induced nucleocytoplasmic shuttling of HMGB1 in a rat premature skin aging model. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015:456:92-7.
2  Chaichalotornkul S, Suvitayavat W, Sangalangkarn V, Nawa Y, Kikuchi K, Kawahara K, Saiwichai T, Narkpinit S, Singhasivanon P, Maruyama I, Tancharoen S. Inhibition of HMGB1 translocation by green tea extract in rats exposed to environmental tobacco smoke. EnvironmentAsia. 2012 ;5(1):70-6.
3  Chaichalotornkul S, Satangmongkol A, Udompataikul M, Showpittapornchai U, Palungwachira P, Pradidarcheep W. Altered distribution of M2 and M4 Muscarinic Receptor expression in Vitiligo. Journal of Dermatology. 2012:38: 493-517
4 Dusadeewan Panya, Sirintip Chaichalotornkul and Tawee Saiwichai, (2020). PORPHYRIN COUNT REPRESENTS THE EFFICACY OF FACIAL ACNE VULGARISBY HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND, The 6th International and National Conference on Green ASIA and Sustainability Forum 2020: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy), 12-06-2020 ; 1-15
5 Nuchanate Boonyasitthidej, Sirinthip Chaichalotornkul, Tawee Saiwichai (2020) The effectiveness of multi-wavelength whole body light therapy in the treatment of postinflammatory erythema from acne vulgaris, The 6th International and National Conference ‘Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy).*มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 12-06-2020 ; 74-87
6 สิทธิสุข ไอยะรา, สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล และ ทวี สายวิชัย, (2020) The Efficacy of 25 and 50 Milligram Percent Lycopene Cream from Tomato Extract on The Treatment of Melasma, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , 12-06-2020 ; 89-97
7  Piyanat Piyavatin, Sirinthip Chaichalotornkul , Thamthiwat Nararatwanchai, Akkarcch Bumrungpert (2020). EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON STRESS, SERUM CORTISOL AND DIGESTION. การประชุมระดับนานาชาติ The 15th National and International Sripatum University Conference : Research and Innovations to Sustainable Development ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 2020.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH