ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Tanglertsampan C, Chanthothai J, Phichawong T. Unilateral nevoid telangiectasia: case report and proposal for new classification system. Int J Dermatol. 2013 May;52(5):608-610.
2  Pengsalae N, Tanglertsampan C, Phichawong T, Lee S. Association of early-onset androgenetic alopecia and metabolic syndrome in Thai men: a case-control study. J Med Assoc Thai. 2013 Aug;96(8):947-51.
3  Tanglertsampan C. Medications for androgenetic alopecia. Thai J Dermatol. 2013; 29:99-107.
4  Chinawat Reanmanee, Chuchai Tanglertsampan (2014)“The efficacy and safety of 5% topical minoxidil versus 3% topical minoxidil for beardenhancement: A randomized, double-blind, comparative study” Conference Proceedings of the 39th National Graduate Research Conference, Assumption University of Thailand, June 30th – July 1st 2016 : p.303-306
5 Tanglertsampan C, Suchonwanit P. Alopecia das sobrancelhas. In: Dias MFRG, Rezende HD, Mateus A. (2021). Dermatologia das alopecias e estudo dos cabelos. 1st ed. S?o Paulo: Clannad Editora Cient?fica; 2021. p. 315-24.
6 Ralph M. Tr?eba Vicky M.L. Jolliffeb Antonia Fellas R?gniera Hudson Dutra Rezendea Sergio Va??-Galv?nc Daisy Koperad Demetrios Ioannidese Maria Fernanda Reis Gavazzoni Diasf Melanie Macphersong Aida Gadzhigoroevah Julya Ovcharenkoi Won-Soo Leej Sundaram Murugusundramk Sotaro Kuratal Mimi Changm Chuchai Tanglertsampann (2019). Precision Medicine and the Practice of Trichiatry: Adapting the Concept , Skin Appendage Disorders 2019 Nov; 5(6) :338-343. Doi 10.1159/00500364. Epub 2019 Aug 20.
7 Worapunpong N, Tanglertsampan C. (2017) Treatment of eyebrow hypotrichosis with 1% minoxidil lotion: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Med Assoc Thai 2017; 100(5): 573-77.
8 Treb RM, Vano-Galvan S, Kopera D, Jolliffe VML, Ioannides D, Gavazzoni Dias MFR, Macpherson M, Ruiz Avila J, Gadzhigoroeva A, Ovcharenko J, Lee WS, Murugusundram S, Kuruta S, Chang M, Tanglertsampan C. (2018) Trichologist Dermatotrichologist, or Trichiatrist? A Global Perspective on Strictly Medical Discipline. Skin Appendage Disord 2018 Oct; 4(4): 202-7.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH