ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Donlao, N. and Ogawa, Y. 2019. The influence of processing conditions on catechin, caffeine and chlorophyll contents of green tea (Camelia sinensis) leaves and infusions. LWT – Food Science and Technology Vol.116-108567. 1-8 [Available]
2  Ogawa, Y., Donlao, N., Thuengtung, S., Tian, J., Cai, Y., Reginio Jr, F. C., Ketnawa, S., Yamamoto, N. and Tamura, M. 2018. Impact of food structure and cell matrix on digestibility of plant-based food. Current Opinion in Food Science 19: 36-41. [Available]
3  Donlao, N. and Ogawa, Y. 2018. Impacts of processing conditions on digestive recovery of polyphenolic compounds and stability of the antioxidant activity of green tea infusion during in vitro gastrointestinal digestion. LWT – Food Science and Technology 89: 648-656. [Available]
4  Donlao, N., Matsushita, Y. and Ogawa, Y. 2018. Influence of postharvest drying conditions on resistant starch content and quality of non-waxy long-grain rice (Oryza sativa L.). Drying Technology 36(8): 952-964. [Available]
5  Donlao, N. and Ogawa, Y. 2017. Impact of postharvest drying conditions on in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of cooked non-waxy long grain rice (Oryza sativa L.). Journal of the Science of Food and Agriculture 97(3): 896-901. [Available]
6  Susantikan, P. and Donlao, N. 2016. Optimization of green tea extracts spray drying as affected by temperature and maltodextrin content. International Food Research Journal 23(3): 1327-1331. [Available]
7 Bunyameen, N., Perin, A. and Donlao, N. 2020. Utilization of Banana Agricultural Waste: — Effects of Processing Conditions on Properties of Unripe Banana ( Musa Cavendish ) Pulp and Peel Flours —. Engineering in Agriculture 13(4):129-138.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH