ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญา วงษา

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Sampanvejsobha, S., Siriwattanayotin, S., Rungraeng, N. and Wongsa, P. 2016. Separation of Polyphenol Compounds and Caffeine from Green Tea Extract. KKU Research Journal 22(1): 150-155
2 Wongsa, P., Spreer, W., Sruamsiri, P. and M?ller, J. 2016. Effect of drying methods on anti-oxidative potential of garlic (Allium sativum L.). Acta Hort. (ISHS) 1125:209-214.
3 Wongsa, P., Spreer, W., Sruamsiri, P. and M?ller, J. 2016. Allicin and total phenolic content and antioxidant activity in conventional and organic garlic. Acta Hort. (ISHS) 1125:129-136.
4 Wongsa, P., Chaiwarit, J. and Zamaludien, A. 2012. In-vitro screening of phenolic compounds, potential inhibition against ?-amylase and ?-glucosidase of culinary herbs in Thailand. Food Chemistry 131(3): 964-971.
5 Wongsa, P. & Rattanapanone.(2021).1H-NMR analysis, antioxidant activity, and ?-amylase and ?-glucosidase inhibitory potential of ten common Thai edible flowers. Journal of the Science of Food and Agriculture.DOI 10.1002.jsfa.11079.
6 Wongsa,P. (2020). Phenolic compounds and potential health benefits of pigmented rice. Recent Advances in Rice Research. Edited by Mahmood-Ur-Rahman Ansari. Available at https://www.intechopen.com/books/recent-advances-in-rice-research/phenolic-compounds-and-potential-health-benefits-of-pigmented-rice
7 Wongsa, P., Khampa N., Horadee, S., Chaiwarith, J. & Rattanapanone.(2019).Quality and bioactive compounds of blends of Arabica and Robusta spray-dried coffee.Food Chemistry.283(15), 579-587.
8 Wongsa, P., Chaiwarith, J. Voranitikul, J., Chaiwongkhajorn, J., Rattanapanone, N, & Lanberg, R.(2019). Identification of Phenolic Compounds in Coloured Rice and Their Inhibitory Potential against ?-Amylase. Chiang Mai Journal of Science. 46(4): 672-682.
9 Wongsa, P., Khanpa, N., Horadee, S., Chaiwarith, J. & Rattanapanone, N. (2019).Quality and bioactive compounds of blends of Arabica and Robusta spray-dried coffee. Food Chemistry.283, 579-587.
10 Wongsa, P., Linberg, R. & Rattanapanone. (2018). Chemical Compositions and Metabolite Profiling of Rice Varieties from Chiang Rai Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 45(7), 2703-2714.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH