ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. นิรมล สันติภาพวิวัฒนา

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Suntipabvivattana, N., Naradisorn, M., Suthiluk, P., Chaiwong, S., Sasanatayart, R., Tongdeesuntorn, W., Pranamornkith, T. and Saengrayap, R. 2018. Final report of “Pilot activities of reduction of postharvest losses (PHL): case on selected country in ASEAN region”, ASEAN cooperation project.
2 Niramon Suntipabvivattana, and Wirongrong Tongdeesuntorn, 2017. “Shelf-life extending of jasmine garland”. Acta Hort. (ISHS) 1167:419-424
3 อรทัย พลเยี่ยม, นิรมล สันติภาพวิวัฒนา, Satoru Kondo, สุทธิวัลย์ สีทา. 2559. ผลของสภาพปราศจากออกซิเจนระยะสั้นต่อการผลิตเอทิลีนและคุณภาพผลบ๊วย (Prunus mume) ในระหว่างเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 : 3 (พิเศษ) : 321-324.
4 Niramon Suntipabvivattana, and Wirongrong Tongdeesuntorn. 2015. “Effectiveness of Boric Acid on Quality of Fresh Jasmine Garland”. Agricultural Sci. J. 46: 3/1(Suppl.): 101-104.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH