ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Niwat, C., Cheumchaitrakul, P. and Donlao, N. 2015. Development of healthy fruit jam for Huai Nam Kuen community enterprise, WiangPahPao district, Chiang Rai province. Journal of Community Development and Life Quality. 3(2): 151-159 (in Thai).
2 Sriwanitwong, N. and Niwat, C. 2015. Development of healthy colored rice snack containing concentrated pineapple juice. Food and Applied Bioscience Journal. 3(3): 173–183.
3 Afifah, R.A. and Niwat, C. 2015. The use of mangosteen pericarp (Garcinia mangostana L.) extract to fortify the green tea drink enhanced antioxidant activity. KKU Research Journal. 20(3): 305-313.
4 Sonthong, J., Kanitsatranont, K. and Niwat, C. 2018. Physicochemical properties and bioactive compound of holy basil powder from spray-dreid encapsulation with maltodextrin and gum arabic. The Journal of KMUTNB. 28(2):439-452.
5 Thao, N.T.T. and Niwat, C. 2018. Effect of germinated colored rice on bioactive compounds and quality of fresh germinated colored rice noodle. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. 11(1): 27-37.
6 Thuengtung, S., Niwat, C., Tamura, M. and Ogawa, Y. 2018. In vitro starch examination of starch digestibility and changes in antioxidant activities of selected cooked pigmented rice. Food Bioscience. 23:129-136.
7 Wiriya, K., Losirikul, K. and Niwat, C. 2018. Development of healthy snack bar from germinated sweet corn. Proceedings of the 20th Food Innovation Asia Conference 2018. Bangkok, Thailand.
8 Siritham, F., Chinthannukul, P. and Niwat, C. 2018. Effect of different type and concentration of gelling agent on physical and chemical properties of energy gel product from honey. Proceedings of the 20th Food Innovation Asia Conference 2018. Bangkok, Thailand.xx
9 Wardani, S., Niwat, C. and Ahza, A.B. 2016. Quality performance of Indonesian frozen dessert (es puter) enriched with black glutinous rice (Oryza sativa glutinosa L.) and green tea (Camellia sinensis L.). International Food Research Journal. 23(2): 482-490.
10 Michael, J., Niwat, C and Wijaya, CH. 2019. Optimization of extraction time and temperature for Java Tea (Orthosiphon aristatus BI. Miq) based functional drink production. Food and Nutrition Open Access. Vol. 2.2 DOI 10.31021/fnoa.20192117.
11 Bshusal, P.R. and Niwat, C. 2019. Effect of banana (Musa sapientum L.) peel extract on lipid oxidation of fried mung dalmoth during storage. Proceedings of the 21st Food Innovation Asia Conference 2019. Bangkok, Thailand. 9-17.
12 Bundasakpisal, K. and Niwat, C. 2019. The effect of ultrasonic-assisted extraction condition on bioactive compounds and antioxidant activities of colored rice. Proceedings of the 21st Food Innovation Asia Conference 2019. Bangkok, Thailand. 42-50.
13 Hutauruk, L. and Niwat, C. 2019. Germinated black rice milk enriched with Cordycep millitaris as functional beverage products. Proceedings of the 21st Food Innovation Asia Conference 2019. Bangkok, Thailand. 213-220.
14 Yensirikul, J. and Niwat, C. 2019. The effect of gelling agents and high pressure processing conditions on physical, chemical, and microbial properties of healthy jelly product for elderly people. Proceedings of the 21st Food Innovation Asia Conference 2019. Bangkok, Thailand. 221-229.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH