ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร พินิจสุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Pinijsuwan, S., Rijiravanich, P. and Surareungchai, S. 2016. Development of ochratoxin A detection based on electrochemical sensor using Au-ball labels. Malaysian Journal of Microbiology, 12(5), pp. 339-344.
2 Pinijsuwan, P., Punbusayakul, N. and Rijiravanich, P. 2016. Development of optical biosensor for Ochratoxin A detection using peptide probe and Au-ball label. Proceedings of the 2nd International Conference on Food, Agriculture, and Natural Resources 2016, August 2-4, 2016, Malang, Indonesia
3 Kaewsophak, A., Yosphan, K. and Pinijsuwan, S. 2016. Green Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles using Nang Lae Pine apple (AnanasCoosus L. Merr) Peel Extract. Proceedings of the 18th Food Innovation Asia Conference, June 16-18, 2016, Bangkok, Thailand.
4 Pinijsuwan, S., Kaewdoungdee, D. and Abdullah, S. 2016. Biosynthesis of zinc oxide nanorod by Syzygiumcumini leaf extract and their antimicrobial activity. Proceedings of International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, 2016, Chiang Mai, Thailand, pp.268-276.
5 Pinijsuwan, S and Homthawornchoo, W. 2020. Preparation and Characterization of Banana Flour-Alginate Hydrogel Incorporated with Zinc Oxide Nanoparticles. The IRES International Conference on Food Microbiology and Food Safety, 13-14 March 2020, Bali, Indonesia, page 1-4.
6 Mohd Yusof, N., Jai, J., Sharif, Z.I.M., Mustapha, F.A., Pinijsuwan, S. 2019. Effect of different amount chitosan, starch and glycerol in composite edible coating. Journal of Physics: Conference Series, 1349(1), 012077
7 Sukkaseam, C., Seeon, J and Pinijsuwan, S. 2018. Preparation and Characterization of Carrageenan Hydrogel in Corporated with Zinc Oxide Nanoparticles. Proceedings of the 20th Food Innovation Asia Conference, June 14-16, 2018, Bangkok, Thailand, 487-493
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH