ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Liangpanth, T. and Sasanatayart R. 2019. Effect of Thermal Treatments on Antioxidant Properties of Pumpkin Flesh and Their Stability during in-vitro Gastrointestinal Digestion. Food and Applied Bioscience Journal. 7 (special issue on Agriculture and Agro-Industry) 18-130
2 Liangpanth, T., Sasanatayart. R and Desale F. 2019. H. Effect of Drying and in vitro Gastrointestinal Digestion on Antioxidant Activities of Orange and Purple Fleshed Sweet Potatoes. Food and Applied Bioscience Journal 7 (special issue on Agriculture and Agro-Industry) 90-104
3 ร.อ. กำจัด เล่ห์มงคล, รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ, อันวาร์ วาริสคาน๊อฟ และ สุจิตตา หงส์ทอง. 2561. รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรไทยเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเจตภาคเหนือตอนบน 2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 216 หน้า.
4 Suntipabvivattana, N., Naradisorn, M., Suthiluk, P., Chaiwong, S., Sasanatayart, R., Tongdeesuntorn, W., Pranamornkith, T. and Saengrayap, R. 2018. Final report of “Pilot activities of reduction of postharvest losses (PHL): case on selected country in ASEAN region”, ASEAN COOPERATION PROJECT (REDUCTION OF POST-HARVEST LOSSES (PHL) FOR AGRICULTURAL PRODUCES AND PRODUCTS IN ASEAN REGION) 82 หน้า.
5 Nesse, A. and Sasanatayart, R. 2017. Preserving Quality of Fresh-cut Carrot Using Alginate Coating Combined with Modified Atmosphere Packaging (MAP). The 19th Food Innovation Asia Conference (FIAC 2017), June 15-17, BITEC, Bangna, Thailand. 210-219
6 Wibisono G. M. and Sasanatayart, R. 2017. Antioxidant and Starch Digestive Properties of Ready-to-eat Rice as Influenced by Parboiling. The 19th Food Innovation Asia Conference (FIAC 2017), June 15-17, BITEC, Bangna, Thailand. 608-617
7 Chinachai, G., Jinasam, R, and Sasanatayart, R. 2017. Effect of Oil and Emulsifier Addition on Mechanical and Barrier Properties of Rice Starch Based Film. The 19th Food Innovation Asia Conference (FIAC 2017), June 15-17, BITEC, Bangna, Thailand.863-868
8 Desale F. H. and Sasanatayart, R. 2017. Effect of Drying Temperature on Functional and Digestive Properties of Sweet Potato Flour. Proceedings of 63rd The IRES International Conference, March 5-6 2017, Bangkok, Thailand. ISBN: 978-93-86291-88-2
9 Pan, X.C. and Sasanatayart, R. 2016. Effect of Plastic Films with Different Oxygen Transmission Rate on Shelf-life of Fresh-cut Bok Choy (Brassica rapa var. Chinensis). International Food Research Journal 23(5): 1865-1871.
10 Liangpanth. T and Sasanatayart R. 2020. Plant Pigments obtained from Ultrasound-assisted Extraction: Color properties and Antioxidant Activities during in-vitro Gastrointestinal Digestion. Food and Applied Bioscience Journal. 8(1): pp 11-32.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH