ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิวัลย์ สีทา

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Kowitcharoen, L., R. Komkhuntod, S. Kondo, C. Wongs-Aree, S. Setha and V. Srilaong. 2018. Pre-harvest drought stress treatment improves antioxidant activity and sugar accumulation of sugar apple at harvest and during storage. Agriculture and Natural Resources 52: 146-154.
2 Sukuporn, S., S. Kondo, S. Setha. 2018. Application of pre-and postharvest salicylic acid on internal browning alleviation and postharvest quality of Phulae pineapple fruit. Acta Horticuuturae. 1206: 145-151.
3 Kowitcharoen, L., C. Wongs-Aree, S. Setha, R. Komkhuntod, V. Srilaong, and S. Kondo. 2017. Physiological changes of fruit and C/N ratio in sugar apples (Annona squamosa L.) under drought conditions. Acta Horticulturae 1166: 195-202.
4 Raiputta, J., S. Setha, K. Wangchai, and P. Suthiluk. 2017. Application of acidic electrolyzed water combined with packaging to maintain quality and storage life of fresh-cut ‘Phulae’ pineapple. Acta Horticulturae 1166: 183-190.
5 Phonyiam, O., Heyes, J.A. and Setha. S. 2016. Changes in Ethylene Production and Quality Attribute Under Anoxic Condition in ‘Sungold’ Kiwifruit. Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, November 28-30, 2016 The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 565-573.
6 อรทัย พลเยี่ยม, นิรมล สันติภาพวิวัฒนา, Satoru Kondo, สุทธิวัลย์ สีทา. 2559. ผลของสภาพปราศจากออกซิเจนระยะสั้นต่อการผลิตเอทิลีนและคุณภาพผลบ๊วย (Prunus mume) ในระหว่างเก็บรักษา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 : 3 (พิเศษ) : 321-324.
7 จุฑาลักษณ์ สุวรรณโชติ, Sataru Kondo, สุทธิวัลย์ สีทา. 2559. ผลของการห่อผลและจัสโมเนทในระหว่างการพัฒนาของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 : 3 (พิเศษ) : 111-114.
8 จุฑาลักษณ์ สุวรรณโชติ, Satoru Kondo, สุทธิวัลย์ สีทา. 2559. การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการควบคุมโรคในมะม่วงพันธุ์มหาชนกโดยการให้รังสียูวีซีหลังการเก็บเกี่ยว.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(2) (พิเศษ): 101-104.
9 Lupita Kemala Sari, Lia Angraeni, Yasunori Hamauzu, สุทธิวัลย์ สีทา, มัชฌิมา นราดิศร. 2559. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(2)(พิเศษ): 9-12.
10 K. Boonrod, S. Setha and P. Suthiluk. 2018. Physiological and quality changes of Phulae pineapple during cold storage under mist humidifying system. Acta Horticulturae, 1206: 263-270
11 N. Chuensombat , N. Rungraeng , S. Setha and P. Suthiluk. 2019. A preliminary study of high pressure processing effect on quality changes in ‘Nanglae’ pineapple juice during cold storage. Journal of Food Science and Agricultural Technology, Vol. 5 (Spcl. Iss.), 13-18
12 P. Yoyponsan, S. Thuengtung, Y. Ogawa, M. Naradisorn and S. Setha. 2019. Influence of harvest maturity and storage condition on changes in volatile compounds of ‘Phulae’ pineapple fruit. Journal of Food Science and Agricultural Technology, Vol. 5 (Spcl. Iss.), 128-139
13 S. Sukporna, C. Sirimuangmoon, S. Kondo and S. Setha. 2019. Effect of harvesting season, maturity stage and storage temperature on internal browning and postharvest quality of ‘Phulae’ pineapple. Journal of Food Science and Agricultural Technology (2019): Journal of Food Science and Agricultural Technology, 5 (Spcl. Iss.) Vol. 5 (Spcl. Iss.), 212-219.
14 P. Yoyponsan, Y. Ogawa, W. Tongdeesoontorn, S. Setha. 2019. Effect of anoxic treatment on volatile compounds in ‘Phulae’ pineapple. The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2019), FA64-FA71
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH