ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สิทธิการ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Isaree Beadcharoen, Bussaba Sitikarn, Wiyada Sereewitchayasawat (2016). Heritage Tourism: Opportunity for Trans-boundary tourism promotion on R3A, Paper presented at the International Conference on Emerging Tourism in the Changing World, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. Page 329-350
2 Bussaba Sitikarn, Isaree Beadcharoen, Wiyada Sereewitchayasawat (2016), Trans-boundary Tourism and Keys Success for Sustainable Tourism Operation on R3A: Thailand- Lao PDR -the Southern Republic of China Responding ASEAN community, Paper presented at the International Conference on Emerging Tourism in the Changing World, Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand. Page 309-317
3 Thida Aung, Isaree Geadcharoen and Bussaba Sitikarn (2015), Critical Analysis of the Sustainable Tourism Operations at Inle Lake, Myanmar, Paper present at the 3rd SUIC International Conference the Trend of Global Business in the New Dgital Era, Silpakorn University International College, Thailand. Page 319-330.
4 Sitikarn, B. (2015) ‘Ecotourism SMTEs Opportunities in Northern Thailand: A Solution to Community Development and Resource Conservation’ Taylor &Francis online published 12 Jan 2015
5 Kankaew, K., Sirirwongs, P., Tansiri, E., & Sitikarn, B. (2021). Service attributes attracting the choice of passenger: A comparative study of low-cost carriers in Thailand. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, (1), 2767-2773.
6 Tan, C.C., & Sitikarn, B. (2019). Balanced Scorecard (BSC) structured business model for tribes-based community-based tourism: Cases with Chiang Rai. Journal of MCU Peace Studies, 7(4), 899-922.
7 Sommit, K., & Sitikarn, B. (2018). Success factor and sustainability of social enterprises in community-based tourism in Thailand. SUTHIPARITHAT, 32(103), 81-94.
8 กาญจนา สมมิตร และบุษบา สิทธิการ. (2561). แนวคิดทฤษฎีความยั่งยืนทางธุรกิจของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยตามทัศนะแห่งหลักการกิจการเพื่อสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น, 12, 35-47.
9 Sitikarn, B., Pathan, A., Gateubol, N., & Prangkham, P. (2018). Promotion of local wisdom in community-based tourism management in ethnic communities in the lanna civilization cluster. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 13(2), 170-192.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH