ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 2. Jongsureyapart, Chatrudee, Wise, Victoria and Yaftian, Ali (2012) Post-crisis corporate governance and the Thailand banking sector, Banks and bank systems, vol. 7, no. 1, pp. 40-49, Business Perspectives, Sumy, Ukraine]
2 3. Wise, Victoria and Jongsureyapart, Chatrudee (2012) The suitability of corporate governance models in developing Asian economies, Presidency university journal, vol. 1, no. 1, pp. 22-38, Presidency University, Bangladesh, India
3 Phoommhiphat Mingmalairaks, Siridech Kumsuprom, Chatrudee Jongsureyapart. (2016) Value Creation and Core Competency Enhancement with Technology and Innovation Adoption in Thai Medium Sized Company: A Case Stud of the Car Meterial Industry, Proceeding of The Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies
4 Jongsureyapart Chatrudee*, Wise, Victoria and Yaftian, Ali (2012) Post-crisis corporate governance and the Thailand banking sector, Banks and bank systems, vol. 7, no. 1, pp. 40-49, Business Perspectives, Sumy, Ukraine.
5 1. Phoommhiphat Mingmalairaks, Siridech Kumsuprom, Chatrudee Jongsureyapart. (2016) Value Creation and Core Competency Enhancement with Technology and Innovation Adoption in Thai Medium Sized Company: A Case Stud of the Car Meterial Industry, Proceeding of The Global Advanced Research Conference on Management and Business Studies
6 Wise, Victoria and Jongsureyapart, Chatrudee* (2012) The suitability of corporate governance models in developing Asian economies, Presidency university journal, vol. 1, no. 1, pp. 22-38, Presidency University, Bangladesh, India
7 เพ็ญสุดา ศรีลาวงษ์, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง. การบริหารคลังสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก (Retailer Inventory Management), การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ 9-10 มีนาคม 2560 (มีใบตอบรับแล้ว)
8 ตุลยา ติลาดิลก, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส, เดชอนันต์ บังกิโล และ ชัชชญา ยอดสุวรรณ. การทำบัญชีครัวเรือนของประชากรในตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ 9-10 มีนาคม 2560 (มีใบตอบรับแล้ว)
9 Syukur, M., Kosumsuriya, A., & Jongsureyapart, C. (2020). Selecting on-demand delivery apps: A case study from Thailand. International Journal of Procurement Management, 13(3), 322-331.
10 Janapiraganit, T., & Jongsureyapart, C. (2019). Critical success factors and processed fruit export supply chain improvement of Thai SME to India. International Journal of Supply Chain Management, 8(3), 735-740.
11 ฉัตรฤดี จองสุรียภาส และธนพร จนาพิระกนิฎฐ์. (2562). ความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดียของ SME ไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 22(1), 46-58
12 Syukur, M., Bungkilo, D., & Jongsureyapart, C. (2021). Determinants of Purchase Intention of Halal Packaged Food among Non-Muslim Consumers. International Journal of Procurement Management, 14(4), 413-425.
13 Khoifin, K., Jongsureyapart, C., & Dania, M. (2020). Gender and Economics: ‘The Power of Emak-emak’ in Work-Family Connections among Opak Small Business Owners in Banten Province, Indonesia. Nusantara: An International Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 15-35
14 ธฤตวัน เจริญพร, ฉัตรฤดี จองสุรียภาส. (2563). Strategy Implementation to Organizational Competency Development in Tourist Accommodation in Thailand: An Exploratory Research with theMcKinsey Seven S’s (7S’s) Approach. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 15( 1), 154-175.
15 เดชอนันต์บังกิโล. ฉัตรฤดีจองสุรียภาส และ ศิโรช อโนมะศิริ. (2564). การปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่า กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). นำเสนอที่ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021 : NRC2021 Business Beyond the Pandemic. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2564 จ.มหาสารคาม. 64-70.
16 Khoifin Kiki, Jongsureyapart Chatrudee (2019) Social Responsibility and SMEs in Local-Rural Community: A Case Study of Traceability System among "Emping" Producers in Pandeglang, Indonesia “The 12th International Indonesia Forum 26-27 June 2019 at National Cheng Kung University, Tainan TAIWAN”. 68-89.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH