ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 อัมรินทร์ อรินต๊ะทราย & ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ (2556). แนวทางการปรับปรุงการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีต่อพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29. เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ระบุหมายเลขหน้าของpaper
2 ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์. (2558). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการจากการพัฒนาพื้นที่ในเขตชายแดน จังหวัดเชียงราย กรณีที่พักและร้านอาหาร, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
3 Amaranonta, K., Pianluprasidh, P., Rungruang, S., Nakeeree, P., & Noichangkid, P.(2015). The Effects of Service Performance and Servicescape on Customer Satisfaction in the Airline Industry: A Case Study of Thailand. Thai VCML 2015. Chiang Rai: Mae Fah Luang University
4 "ประภาพร แก้วมุกดา, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์, ธฤตวัน เจริญพร และ ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์.(2559) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7 C’s) ภายใต้บริบทความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา. การประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8-9 ธันวาคม 2559, หน้า 217-234."
5 ภัทริน ปีเงิน, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และ ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์. (2559). การจัดการศึกษาของโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย: งานบริหารการศึกษาและส่วนประสมทางการตลาด, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8-9 ธันวาคม 2559, หน้า 310-320.
6 รสสุคนธ์ ทิพย์วงศ์, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์. (2559)การศึกษา การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักผ่านสื่อออนไลน์. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8-9 ธันวาคม 2559, หน้า 345-356.
7 น้ำฝน พรมแว่น, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และ ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์. (2559). การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงราย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 8-9 ธันวาคม 2559, หน้า 357-365.
8 คุณานนต์ บุญพุ่มพวง และปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์. (2563). การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกใช้บบริการธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา ร้านธนพิริยะ กับ ร้านเทสโกโลตัส เอ็กซ์เพรช. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 7 กุมภาพันธ์ 2563, ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ, จังหวัดเชียงใหม่. 1027-1039.
9 อรฉัตร วรรณวิจิตร, ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ และสุพรรณิการ์ ขวัญเมือง (2560). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้บริบทของบุคลากรในองค์กรการศึกษา. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.9-10 มีนาคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, 10pp.
10 ปรัชญ์ อิศิรพงษ์พร และปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ (2560). การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชน : กรณีศึกษา บริษัทกรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 9-10 มีนาคม 2560 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, 10pp.
11 Yodsuwan, C., Pianluprasidh, P., & Butcher, K. (2018). Against the flow: Challenges in tourism development for a small border town in Thailand. Managing Asian Destinations Edited by Wang, y., Shakeel, A., Kwek, A., and Khoo-Latimore, C. Heidelberg: Springer, Chapter 7, 107-123.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH