ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ชัชชญา ยอดสุวรรณ

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 ชัชชญา ยอดสุวรรณ และ อาทิตยา ปาทาน. (2561). จุดขายที่เป็นเอกสารลักษณ์ของอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพจังหวัดเชียงราย. The 5th NEU National and International Conference 2018 (NEUNIC 2018) “Integrated Research and Innovation for Sustainable Society” (21 July, 2018) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ. ขอนแก่น
2 KARL BASIN DICEN, CHACHAYA YODSUWAN, KEN BUTCHER, and NANTAPORN MINGKWAN. (2018). The Institutional Context for Experiential Learning Investment in Hospitality Education: A Case Study from Thailand. Tourism Education and Asia, December, pp.143-160. Part of the Perspective on Asian Tourism Book Series (V.9). Published 2018 -2020, Springer, Singapore.
3 CHACHAYA YODSUWAN, PIYATIDA PIANLUPRASIDH, KEN BUTCHER. (2018). Against the Flow: Challenges in Tourism Development for a Small-Border Town in Thailand. Managing Asian Destinations, April, pp. 107-123.
4 Yodsuwan, C., Pathan, A., & Butcher, K. (2020). Exploring the drivers of organizational citizenship behaviors (OCB) among corporate meeting attendees. International Journal of Event and Festival Management, 12(1), 1-15.
5 Yodsuwan, C., Intralawan, A., Manomaivibool, P., Dokmaingam, P., . . . Pradera Diez, J. (2019). Local economic linkage between private enterprises and local communities: A comparative case study of Thailand tourism business developments. MFU Connexion, 8(2), 19-35.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH