ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ทศพร อารีราษฎร์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Arreeras, T., Chongutsah, S., Asada, T., & Arimura, M. (2020). Factors Affecting Mode Choice in Accessing Railway Station Study in Nakhon Ratchasima. Transportation Research Procedia, 48, pp 3457-3468.
2 Okumura, K., Ogoshi, T., Asada, T., Arimura, M., & Arreeras, T., (2020). Development of downscaling method using the RBF network assessing the hourly population inflow: A case study of the Sapporo urban area. Asian Transport Studies, 6, 100019
3 "Arreeras, T., Endo, M., Takahashi, H., Asada, T., & Arimura, M. (2019). An Association Rule Mining-Based Exploration of Travel Patterns in Wide Tourism Areas using A Wi-Fi Package Sensing Survey. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 13, pp 1099-1113."
4 Arreeras, T., Arimura, M., Asada, T., & Arreeras, S. (2019). Attractive Destinations Mining Towards Massive Tourism Area Sustainable Development on Wi-Fi Tracking Data. In proceeding of The 10th International Seminar on Urban Transport, Tourism and Travel Behavior analysis, Sapporo, Japan, August 22-25, 2019, pp 151- 158.
5 Arreeras, T., Asada, T., & Arimura, M. (2018). A Study on Evaluation of Travel Time Reliability by Road Hierarchy in Winter using ETC2.0 Probe Data. The 10th Highway Data Meeting, Hiroshima, Japan, September 29-30, 2018
6 Arreeras, T., Kanbe, M., Asada, T., & Arimura, M. (2018). Analysis of Travel Time Reliability on Road Hierarchy in Winter Traffic Conditions using ETC2.0 Probe Data. In proceeding of the 16th ITS Asia-Pacific Forum FUKUOKA 2018, Fukuoka, Japan, May 8-10, 2018, pp 0156-0167.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH