ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชอนันต์ บังกิโล

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 1. Bungkilo, Dej-anan. (2013). “The Role of Audit Committees in Thailand: A Case of Audit Committee Oversight of Risk Management”. 4th Early Career Academics’ Research Development Programme, Hull University Business School. 16-17 May 2013.
2 2. Bungkilo, Dej-anan. (2014). “The Role of Audit Committees in Thailand: A Case of Audit Committee Oversight of Risk Management”. British Accoutning and Finance Association (BAFA) 2014 Conference, the London School of Economics and Political Science. 13-14 April 2014.
3 3. เดชอนันต์ บังกิโล, ตุลยา ตุลาดิลก, ชัชญา ยอดสุวรรณ และ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส. (2560). “การทำบัญชีครัวเรือนของประชากรในตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. นำเสนอใน The 5th National & International Conference Business Administration 2017. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 9-10 มีนาคม 2560.
4 4. เดชอนันต์ บังกิโล, กาญจนา ก้อใจ และ รัชฎาภรณ์ พุฒจร. (2560). “กระบวนการควบคุมภายในตามแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM) ของระบบงานวงจรรายได้ กรณีศึกษา ธุรกิจการแพทย์”. นำเสนอใน The 5th National & International Conference Business Administration 2017. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 9-10 มีนาคม 2560.
5 Syukur, M., Bungkilo, D., & Jongsureyapart, C. (2021). Determinants of purchase intention of Halal packaged food among non-Muslim consumers in Thailand. International Journal of Procurement Management, 14(4), 413-425.
6 ตุลยา ตุลาดิลก และเดชอนันต์ บังกิโล. (2564). ผลกระทบของความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของข้อมูลทางบัญชีจากการบังคับใช้ TFRS 15 หลักฐานเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 17(54), 30-51.
7 เดชอนันต์ บังกิโล และอัจฉราน ชนากลาง. (2563). การกระจุกตัวของตลาดสอบบัญชีและผลกระทบในประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 17(53), 38-60.
8 Syukur, M., & Bungkilo, D. (2020). The aftermaths of acquisition in Indonesia. International Journal of Monetary Economics and Finance, 13(1), 16-33.
9 Khoifin, K., & Bungkilo, D. (2020). Value relevance of information disclosure: A case study of companies listed in LQ45 index of Indonesian stock exchange in period 2016-2017. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(3), 899-909.
10 เดชอนันต์บังกิโล. ฉัตรฤดีจองสุรียภาส และ ศิโรช อโนมะศิริ. (2564). การปรับเปลี่ยนศูนย์ต้นทุนให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่า กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน). นำเสนอที่ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research conference 2021 : NRC2021 Business Beyond the Pandemic. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2564
11 สุดศิริ รุ่งเรือง, เดชอนันต์ บังกิโล และ วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์. (2561). เข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังนักท่องเที่ยว: ทางออกการท่องเที่ยวชุมชนวิถีกาแฟ จังหวัดเชียงราย. นำเสนอที่ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (GreTech 2018) ครั้งที่ 2, ชลบุรี 24-26 กรกฎาคม 2561.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH