ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Rattanawongkun, P.; Kerddonfag, N.; Tawichai, N.; Intatha, U.; Soykeabkaew, N. (2020) Improving agricultural waste pulps via self-blending concept with potential use in moulded pulp packaging. Journal of Environmental Chemical Engineering, , 8, 104320.
2  Arevalo, R.; Soykeabkaew, N.; Peijs, T. (2020) Turning low-cost recycled paper into highvalue binder-free all-cellulose panel products. Green Materials, , 8, 51-59.
3  Preampree, S.; Thanyapanich, T.; Boonmahittsud, A.; Intatha, U.; Tawichai, N.; Soykeabkaew, N. (2020) Effects of mold sealing and fiber volume fraction on properties of rice straw/unsaturated polyester biocomposites. Scienceasia, , 46, 85-90.
4  Zhang, J.M.; Mousavi, Z.; Soykeabkaew, N.; Peijs, T. (2018) Effects of surface-dissolution process multivariables on the morphology, mechanical properties, and crystallization of all-aramid composites. Polymer Composites, , 39, 3307-3316
5 Phattharasaya Rattanawongkun, Nutchanad Kunfong, Supattra Klayya, Nattaya Tawichai, Uraiwan Intatha, Nattakan Soykeabkaew. (2019). Micro/Nanostructured Papers from Bagasse Pulp Reinforced by Nanofibrillated Cellulose from Different Agro-Waste Sources, Advanced Materials Letter, DOI: 10.5185/amlett.2019.0011
6  N Soykeabkaew, P Rattanawongkun, N Kunfong, N Tawichai, U Intatha. (2019). Nanofibrillated Cellulose from Banana Pseudostem Reinforced Bagasse Paper Sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 559 (1), 012006
7 P Rattanawongkun, N Kunfong, N Tawichai, U Intatha, N Yodsuwan, N Soykeabkaew. (2019). Micro/Nano Papers from Bagasse Pulp Reinforced by Bacterial Cellulose Nanofibers, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 559 (1), 012007
8 N Kunfong, P Rattanawongkun, N Tawichai, S Duangphet, U Intatha, N Soykeabkaew. (2019). Effect of Pineapple Leaf Nanofibers on Physical and Mechanical Properties of Bagasse Sheets, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 559 (1), 012008
9 S Klayya, P Rattanawongkun, N Kunfong, N Yodsuwan, N Tawichai, N Soykeabkaew. (2019). Bagasse Sheets Reinforced with Nanofibrillated Celluloses, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 559 (1), 012005
10 Kedmanee Somord, Kamonchanok Somord, Orawan Suwantong, Chuleeporn Thanomsilp, Ton Peijs, Nattakan Soykeabkaew. (2018). Self-reinforced poly(lactic acid) nanocomposites with integrated bacterial cellulose and its surface modification, Nanocomposites, 4(3), doi.org/10.1080/20550324.2018.1532671
11 Boonrungsiman S, Thongtham N, Suwantong O, Wutikhun T, Soykeabkaew N, Nimmannit U. (2018). An improvement of silk-based scaffold properties using collagen type I for skin tissue engineering applications, Polymer Bulletin, 75(2):685-700.
12 Soykeabkaew N, Tawichai N, Thanomsilp C, Swantong S. (2017). Nanocellulose-Reinforced “Green” Composite Materials, Walailak J Sci & Tech, 14(5): 353-368.
13  K. Somord, O. Suwantong, N. Tawicha, T. Peijs, N. Soykeabkaew* (2016), Self-reinforced poly(lactic acid) nanocomposites of high toughness, Polymer, 103:347-352. (JIF= 3.586)
14  N. Soykeabkaew*, C. Thanomsilp, S. Swantong (2015), A review: Starch-based composite foams, Compos Part A, 78:246–263. (JIF= 3.071)
15  N. Soykeabkaew*, N. Laosat, A. Ngaokla, N. Yodsuwan,T. Tunkasiri (2012), Reinforcing potential of micro- and nano-sized fibers in the starch-based biocomposites. Compos Sci Technol, 72(7): 845-852. (JIF = 3.144)
16 " Molded pulp packaging: effect of fiber length on physical and mechanical properties Nutchanad Kunfong1, a, Nattaya Tawichai1,2, b, Uraiwan Intatha1,2, c, Sitthi Duangphet1,2, d and Nattakan Soykeabkaew 1,2, e* No.October 31st - November 3rd, 201"""The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)"""October 31st - November 3rd, 2017"
17 " Effect of Bulk Density on Mechanical and Morphological Properties of Rice Straw Epoxy Composite """Manunchaya Kerdporn1,a, Uraiwan Intatha1,2,b, Nattaya Tawichai1,2,c, Nattakan Soykeabkaew1,2,d* October 31st - November 3rd, 2017"""The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)"""October 31st - November 3rd, 2017"
18 "Optimizing parameters for processing of rice straw-based biocomposites """Sakaowduen Preampree1,a*, Uraiwan Intatha1,2,b, Nattaya Tawichai1,2,c, Nattakan Soykeabkaew1,2,d """October 31st - November 3rd, 2017 """The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)"""October 31st - November 3rd, 2017"
19 "The Effect of Adding Torrefied Fraction to Biomass Pellet from Corn Stover: Physical Properties and Fuel Qualities T. Phonlayuta, N. Soykeabkeawa,b, U. Intathaa,b, N. Tawichaia,b, October 31st - November 3rd, 2017 """The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)"""October 31st - November 3rd, 2017"
20 "Hybrid molded pulp packaging from banana pseudostem and pineapple leaf fibers """Phattharasaya Rattanawongkun1, Nattaya Tawichai1,2, Uraiwan Intatha1,2, Noppadon Kerddonfag3and Nattakan Soykeabkaew1,2,*"""NOVEMBER 19-23, 2017 13th International Conference on Ecomaterials 2017 (ICEM13) NOVEMBER 19-23, 2017"
21 "Bee Hive from Bio Based Composites """Sakoawduen Preawpree1, Manunchaya Kerdporn1, Kitiphong Khongphinitbunjong1, Nattaya Tawichai1,2, Uraiwan Intatha1,2, Nattakan Soykeabkaewa 1,2*"""NOVEMBER 19-23, 201713th International Conference on Ecomaterials 2017 (ICEM13) NOVEMBER 19-23, 2017"
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH