ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Chaikul, P., Sripisut, T., Chanpirom, S.,Ditthawutthikul, N. (2020). Anti-skin aging activities of green tea (Camellia sinensis (L) Kuntze) in B16F10 melanoma cells and human skin fibroblasts. 40: 101212.
2 Pintatum, A., Maneerat, W., Logie, E., Tuenter, E., Sakavitsi, M.E., Pieters, L., Berghe, W.V., Sripisut, T., Deachathai, S., Laphookhieo, S. (2020). In Vitro Anti-Inflammatory, Anti-Oxidant, and Cytotoxic Activities of Four Curcuma Species and the Isolation of Compounds from Curcuma aromatica Rhizome. Biomolecules.10: 799.
3 Sripisut, T., Laphookhieo, S., Chang, L. C. (2018). Two new acridone alkaloids from Atalantia monophylla stems. 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018, 205-211, 6-7 Dec 2018.
4 Wonglakorn, N. Popin, N. Chanpirom, S. Sripattanakul, W. Sripisut, T. (2017). Phytochemical, composition and antioxidant activity of Cucumis melo L. by-products. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University. Special Issue: 136-145.
5 Chanpirom, S., Sripisut, T., Sripattanakul, W., Laoharawee, Y., Pudhom, K., Siridechakorn, I., Maneerat, W. (2017). Bioactivity screening of Curcuma bicolor extracts for cosmetic applications. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special Issue: 128-135.
6 Chaikul, P.; Sripisut, T., Chanpirom, S., Sathirachawan, K., Ditthawuthikul, N. (2017). Melanogenesis inhibitory and antioxidant effects of Camellia oleifera seed oil. Adv Pharm Bull. 7(3): 473-477.
7 Meesakul, P., Ritthiwigrom, T., Cheenpracha, S., Sripisut, T., Maneerat, W., Machan, T., Laphookhieo, S. (2016). A new cytotoxic clerodane diterpene from Casearia graveolens twigs. Natural Product Communications. 11: 13-15.
8 Sripattanakul, W., Chanpirom, S., Boonsodakorn, T., Suwannaphasri, W., Sathirachawan, K., Sripisut, T. (2018). Study on mucilage extracted from Roselle leaves (Hibiscus sabdariffa L.) as skin moisturizing agent in cosmetic product. 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018, 171-180, 6-7 Dec 2018.
9 Kitmongkonsak, S. Chanpirom, S. Maneerat, W. Sripisut, T. (2017). Total phenolic content, antioxidant and anti-tyrosinase activities of Zingiber officinale root extracts. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University. Special Issue: 146-151.
10 Youn, U.J., Sripisut, T., Miklossy, G., Turkson, J., Laphookhieo, S., & Chang, L.C. (2017). Bioactive polyprenylated benzophenone derivatives from the fruits extracts of Garcinia xanthochymus. Bioorg. Medicinal Chemistry Letters. 27, 3760-3765.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH