ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ค้ากำยาน

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Hapuarachchi, K. K.; Karunarathna, S. C.; Raspe, O.; et al. (2018), High diversity of Ganoderma and Amauroderma (Ganodermataceae, Polyporales) in Hainan Island, China. MYCOSPHERE Volume: 9 Issue: 5 Pages: 931-982
2 Hapuarachchi, K. K.; Elkhateeb, W. A.; Karunarathna, S. C.; et al. (2018), Current status of global Ganoderma cultivation, products, industry and market. MYCOSPHERE Volume: 9 Issue: 5 Pages: 1025-1052
3 Asanka R.; Karunarathna, Samantha C.; Mortimer, Peter E.; et al.(2017), First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica, MYCOLOGICAL PROGRESS Volume: 16 Issue: 11-12 Pages: 1029-1039
4 Bandara, Asanka R.; Karunarathna, Samantha C.; Phillips, Alan J. L.; et al.(2017), Diversity of Auricularia (Auriculariaceae, Auriculariales) in Thailand, PHYTOTAXA Volume: 292 Issue: 1 Pages: 19-34
5  Bandara, A.R.; Rapior, S.; Mortimer, P.E.; Kakumyan, P.; Hyde, K.D.; Xu, J. (2019). A review of the polysaccharide; protein and selected nutrient content of Auricularia, and their potential pharmacological value. Mycosphere. 2019, 10, 579–607.
6  Kakumyan, P.; Suwannarach, N.; Kumla, J.; Saichana, N.; Lumyong, S.; and Matsui, K. (2020). Determination of volatile organic compounds in the stinkhorn fungus Pseudocolus fusiformis in different stages of fruiting body formation. Mycoscience. 2020, 61, 65-67.
7  Jatuwong, K.; Suwannarach, N.; Kumla, J.; Penkhrue, W.; Kakumyan, P.; and Lumyong, S. (2020). Bioprocess for Production; Characteristics; and Biotechnological Applications of Fungal Phytases. Frontiers in Microbiology. 2020, 11. doi:10.3389/fmicb.2020.00188
8  Rizal, L. M., K. D. Hyde, E. Chukeatirote, S. C. Karunarathna, P. Kakumyan and S. Chamyuang (2016). First successful cultivation of the edible mushroom Macrolepiota dolichaula in Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 43(5): 959-971.
9  Jatuwong K., Hyde K.D. , Karunarathna S. C., Chamyuang S. and Kakumyan P. (2017). Two species of Clitopilus (Entolomataceae Agaricales) from Northern Thailand. Chiang Mai Journal of Science. 44(1): 115-124.
10 Kumla, J., Suwannarach, N., Sujarit, K., Penkhrue, W., Kakumyan, P., Jatuwong, K., Vadthanarat, S., & Lumyong, S. (2020). Cultivation of Mushrooms and Their Lignocellulolytic Enzyme Production Through the Utilization of Agro-Industrial Waste. Molecules. 25(12), 2811. 41 pp.
11 Bandara, A.R., Rapior, S., Mortimer, P.E., Kakumyan, P., Hyde, K.D., Xu, J. (2019) A review of the polysaccharide, protein and selected nutrient content of Auricularia, and their potential pharmacological value. Mycosphere. 10(1): 579–607.
12 Hyde, K.D., Xu, J., ……; Kakumyan, P. et al. (2019) The amazing potential of fungi: 50 ways we can exploit fungi industrially. Fungal Diversity. Published online: 03 July 2019. 137 pp. https://doi.org/10.1007/s13225-019-00430-9
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH