ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Katib S, Saenjum C, Dedvisitsakul P, Watla-iad P. (2018). Development of microfluidic devices for determination of total cholesterol in blood. Proceedings of The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 Hat Yai, Songkhla, Thailand. pp.79-82.
2  Dedvisitsakul P, Chanchaem L, Boonchang P, Kuaytawimol P, Sawatdirak P, Plathong S, Watla-iad K. (2017). The inhibition of alpha-amylase and alpha-glucosidase by Ficus lacor Buch.-Ham: Proceedings of The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference 2017 Bangkok, Thailand. pp. 91-98.
3  Huadraksasat, S., Chittapun, S., Charoenrat, T., Dedvisitsakul, P., & Piyapittayanun, C. (2017). Identification and analysis of a C-Phycocyanin beta subunit gene from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01. Burapha Science Journal 2017, 22(3): 141-156.
4 Sichon Huadraksasat, Supenya Chittapun, Theppanya Charoenrat, Plaipol Dedvisitsakul, Chanitchote Piyapittayanun. (2017), Identification and Analysis of a C-Phycocyanin Beta Subunit Gene from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01. BURAPHA SCIENCE JOURNAL, Vol 22, No 3
5 DEDVISITSAKUL P., HUADRAKSASAT S., CHITTAPUN S., CHAROENRAT T., PIYAPITTAYANUN C. (2017), Cloning of a C-phycocyanin Alpha Subunit from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01 and Prediction of Its Properties, Walailak Journal of Science and Technology, Vol 15, No 12
6 Huadraksasat, S., Chittapun, S., Charoenrat, T., Dedvisitsakul, P., & Piyapittayanun, C. (2017). Identification and Analysis of a C-Phycocyanin Beta Subunit Gene from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01. Burapha Science Journal, 22(3), 141-156.
7  Dedvisitsakul, P., Huadraksasat, S., Chittapun, S., Charoenrat, T., & Piyapittayanun, C. (2018). Cloning of a C-phycocyanin alpha subunit from Thermosynechococcus sp. TUBT-T01 and prediction of its properties. Walailak Journal of Science and Technology 2018, 15(12): 857-867.
8 Sritusnee, W., Charoenrat, T., Chittapun, S. Jaikae, P., Dedvisitsakul, P., Piyapittayanun, C. (2021). Cloning and Analysis of Holo-C-Phycocyanin Alpha Subunit Synthesis Genes from Nostoc spp. and Thermosynechococcus sp. TUBT-T01. Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา), 26(1), 149-167.
9 Madkoksung, S., Dedvisitsakul, P., & Watla-iad, K. (2021). Identification of some coffee leaf taxa using fluorescence spectroscopy and chemometrics. ScienceAsia 47S, 60-68.
10 Chanchaem, L., Dedvisitsakul, P., & Watla-iad, K. (2019). Alternative colorimetric determination of 2-naphthol for screening of alpha-glucosidase assay. Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand. 7-9 October 2019. Mae Fah Luang University, Chiang Rai. 289.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH