ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เดชาทัย

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Ngampuk Tayana, N., Suteerapataranon, S., and Deachathai, S. (2017) Phytochemistry and Bioactive Compounds from Garcinia cowa Roxb. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 22(3), Article ID.: APST-22-03-03.
2 eachathai, S. (2016) Chemical Constituents and Biological Activities of Derris scandens Benth. KKU Science Journal, 44 (3), 435-457.
3 Suwantong, O., Pankongadisak, P., Deachathai, S., and Supaphol, P. (2014) Electrospun poly(L-lactic acid) fiber mats containing crude Garcinia mangostana extract for use as wound dressing. Polym Bull, DOI 10.1007/s00289-014-1102-9.
4 Yossathera, S., Sriprang, S., Suteerapataranon, S., Deachathai, S. Antibacterial and antioxidative compounds from Oroxylum indicum. Chemistry of Natural Compounds. 2016, 52(2), 311-313.
5 Promgool, T., Pancharoen, O., Deachathai, S. Antibacterial and antioxidative compounds from Cassia alata Linn. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2014, 36(4), 459-463.
6 Maneerat, W., Phakodee, W., Cheenpracha, S., Ritthiwigrom, T., Deachathai, S., Laphookhieo, S. Clausenawallines G–K, carbazole alkaloids from Clausena wallichii twigs. Phytochemistry 2013, 88, 74-78.
7 Mrazek, N., Watla-iad, K., Deachathai, S., Suteerapataranon, S. Rapid antioxidant capacity screening in herbal extracts using a simple flow injection-spectrophotometric system. Food Chemistry 2012, 132, 544-548.
8 Sripisut, T., Ritthiwigrom, T., Promgool, T., Yossathera, K., Deachathai, S., Cheenpracha, S., Prawat, U., Laphookhieo, S. Antibacterial dihydrobenzopyran and xanthone derivatives from Garcinia cowa stem barks. Fitoterapia 2012, 83, 1430-1434.
9 Maneerat, W., Ritthiwigrom, T., Cheenpracha, S., Promgool, T., Yossathera, K., Deachathai, S., Phakodee, W., Laphookhieo, S. Bioactive carbazole alkaloids from Clausena wallichii roots. J. Nat. Prod. 2012, 75, 741-746.
10 Suthiphasilp, V., Maneerat, W., Rujanapun, N., Doungyod, T., Charoensup, R., Deachathai, S., Andersen, R.J., Patrick, B.O., Pyne, S.G., & Laphookhieo, S. (2020). ?-Glucosidase inhibitory and nitric oxide production inhibitory activities of alkaloids isolated from a twig extract of Polyalthia cinnamomea. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 28(10), 115462.
11 Pintatum, A., Logie, E.; Maneerat, W., Tuenter, E., Sakavitsi, M.E., Pieters, L., Vanden Berghe, W., Sripisut, T., Deachathai, S. & Laphookhieo, S. (2020). In vitro anti-inflammatory, anti-oxidant, and cytotoxic activities of four Curcuma species and the isolation of compounds from Curcuma aromatica rhizome. Biomolecules. 10, 799. 14 p.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH