ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี นิลทอง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  Atchara Promchuay, Somrudee Nilthong*, and Chatchawan Jantasuriyarat (2017) Investigation of Pid3 Rice Blast Resistant Gene in Northern Upland Rice Varieties (Oryza sativa L.), Thailand Using Molecular Markers. Journal of Advanced Agricultural Technologies (JOAAT ISSN: 2301-3737) (in Press)
2  Ruvishika S. Jayawardena, Mei Liu, Sajeewa S. N. Maharachchikumbura, Wei Zhang, QiKai Xing, Kevin D. Hyde, Somrudee Nilthong, XingHong Li, JiYe Yan (2016) Neopestalotiopsis vitis sp. nov. causing grapevine leaf spot in China. Phytotaxa 258(1)
3  Ruvishika S. Jayawardena, Wei Zhang, Mei Liu, Sajeewa S.N. Maharachchikumbura, Ying Zhoua, JinBao Huanga,Somrudee Nilthong, ZhongYue Wang, XingHong Li, JiYe Yan, Kevin D. Hyde (2015) Identification and characterization of Pestalotiopsis-like fungi related to grapevine diseases in China. Fungal biodiversity 119 (5): 348-361
4  Nimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., and Nilthong S. (2014) Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysis. AJCS 8(4): 481-485.
5 Laprom, A., Nilthong, S., Chukeatirote, E. (2019). Incidence of viruses infecting pepper in Thailand. Biomolecular Concepts 10: 184-193.
6 สมฤดี นิลทอง*, ณัฐวรรณ ทองทศ, ศิรประภา มหานิล, ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช,รุ่งโรจน์ นิลทอง (2561) ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์กาแฟอราบิก้า ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล ESTSSRs รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. PC10, 1-9
7 Nuntaporn Sutayo, Somrudee Nilthong, Nattakan Soykeabkaew and Orawan Suwantong (2561) Preparation of Cellulose Hydrogel-coated Fertilizers for Agricultural Applications. PCT-8, International Polymer Conference of Thailand. June 14th – 15th,2018. Amari Watergate Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand. 76-81.
8 Somrudee Nilthong, Ekachai Chukeatirote, Rungrote Nilthong (2020) Assessment of genetic diversity in Thai upland rice varieties using SSR markers. AJCS 14(04): 597-604
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH