ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. Olivier Jean-Marie Raspe

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 He M-Q, Zhao R-L, Hyde KD, Begerow D, Kemler M, Yurkov A, McKenzie EHC, Rasp? O, et al. (2019). Notes, outline and divergence times of Basidiomycota. Fungal Diversity 99:105–367.
2 Vadthanarat S, Amalfi M, Halling RE, Bandala V, Lumyong S, Rasp? O (2019). Two new Erythrophylloporus species (Boletaceae) from Thailand, with two new combinations of American species. MycoKeys 55: 29–57.
3 Phookamsak R, Hyde KD, Jeewon R, Bhat DJ, Jones EBG, Maharachchikumbura SSN, Rasp? O, et al. (2019). Fungal diversity notes 929–1035: taxonomic and phylogenetic contributions on genera and species of fungi. Fungal Diversity 95: 1–273.
4 Vadthanarat S, Lumyong S, Rasp? O (2019). Cacaoporus, a new Boletaceae genus, with two new species from Thailand. MycoKeys 54: 1–29.
5 Chuankid B, Vadthanarat S, Hyde KD, Thongklang N, Zhao RL, Lumyong S & Rasp? O (2019). Three new Phylloporus species from tropical China and Thailand. Mycological Progress 18: 603–614.
6 Davoodian N, Bergemann S, Hosaka K, Rasp? O, Bougher NL, Fechner NA, Henkel TW, Gelardi M, Soytong K, Naseer A, Ortiz-Santana B, Baroni TJ, Nagasawa E, Smith ME & Halling RE (2018). A global view of Gyroporus: molecular phylogenetics, diversity patterns, and new species. Mycologia 110: 985–995.
7 Thongbai B, Hyde KD, Lumyong S and Rasp? O (2018). High undescribed diversity of Amanita section Vaginatae in northern Thailand. Mycosphere 9: 462–494.
8 Van Rossum F & Rasp? O (2018). Contribution of genetics for implementing population translocation of the threatened Arnica montana. Conservation Genetics 19: 1185–1198.
9 Mehmood T, Rasp? O, Bhatt RP and Singh U (2018). First record of Amanita subparvipantherina (Amanitaceae) from India. Current Research in Environmental & Applied Mycology 8(1): 109–117.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH