ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลอาจารย์ ดร. ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1  N. Wisittipanit, C. Pulsrikarn, S. Srisong, R. Srimora, N. Kittiwan, K. Poonchareon. (2020). CRISPR 2 PCR and high resolution melting profiling for identification and characterization of clinically-relevant Salmonella enterica subsp. enterica. PeerJ 8:e9113. http://doi.org/10.7717/peerj.9113.
2  K,Sethanan, W. Wisittipanich, N. Wisittipanich, K. Nitisiri, K. Moonsri. Integrating scheduling with optimal sublot for parallel machine with job splitting and dependient setup times, Computers & Industrial Engineering, 137, 2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106095,
3  N. Wisittipanit, E. Chukeatirote. Identifying FCN2 as a Potential Biomarker for Hepatocellular Carcinoma Using a Novel Supervised Classficiation Method, Genomics and Genetics, 12(1): 19-27, 2019.
4  N. Wisittipanit, W. Wisittipanich. Comparison of Particle Swarm Optimization and Differential Evolution for Aggregators’ Profit Maximization in the Demand Response System, Engineering Optimization, 50(7): 1134-1147, DOI: 10.1080/0305215X.2018.1429602, 2018.
5  N. Wisittipanit, W. Wisittipanich. Optimal Design for Grid-Tied Solar Power System with Battery-Ultracapacitor Hybrid Energy, Proceedings of the 2nd Sino-Thai Bilateral Worshop for Young Scholars in Theoretical and Applied Mechanics 2018, Chengdu University, China, 17-19 November 2018, page 208 - 214.
6 Computational Analysis of Hepatocellular Carcinoma Gene Expression Profiles, Proceedings of Mae Fah Luang University International Conference, 23-25 Nov, 2017.
7 W. Wisittipanich, K. Phoungthong, C. Srisuwannapa, A. Baisukhan, N. Wisittipanit. (2021). Performance Comparison between Particle Swarm Optimization and Differential Evolution Algorithms for Postman Delivery Routing Problem. Applied Sciences, 11(6): 2703,2021.
8 N. Wisittipanit, A. Baisukhan, C. Srisuwannapa. (2021). Comparisons of VRP Optimization Algorithmic Methods for the Optimal Routing of Multiple Delivery Vehicles with Time Constraint. International Journal of Engineering Sciences 13(4), 131-140.
9 N. Wisittipanit, C. Pulsrikarn, S. Srisong, R. Srimora, N. Kittiwan, K. Poonchareon. (2020). Recalibration of mapping quality scores in Illumina short-read alignments improves SNP detection results in low-coverage sequencing data. PeerJ 8(1):e10501, doi: 10.7717/peerj.10501. eCollection 2020.
10 N. Wisittipanit, C. Pulsrikarn, S. Wutthiosot, S. Pinmongkholgul, K. Poonchareon. (2020). Application of machine learning algorithm and modified high resolution DNA melting curve analysis for molecular subtyping of Salmonella isolates from various epidemiological backgrounds in northern Thailand. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 36(7):103. 13pp. doi: 10.1007/s11274-020-02874-7.
11 N. Wisittipanit, C. Pulsrikarn, S. Srisong, R. Srimora, N. Kittiwan, K. (2020). Poonchareon. CRISPR 2 PCR and high resolution melting profiling for identification and characterization of clinically-relevant Salmonella enterica subsp. enterica. PeerJ 8:e9113,2020, 20pp. http://doi.org/10.7717/peerj.9113.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH