ผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิตา แจ่มยวง

ลำดับผลงานทางวิชาการ
1 Thongklang, Naritsada; Thongbai, Benjarong; Chamyuang, Sunita; et al. (2017), Blazeispirol A, a Chemotaxonomic Marker from Mycelia of the Medicinal Mushroom Agaricus subrufescens. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 44 Issue: 2 Pages,: 298-308
2 Rizal, Leela Maya; Hyde, Kevin D.; Chukeatirote, Ekachai; et al. (2016), First Successful Cultivation of the Edible Mushroom Macrolepiota dolichaula in Thailand. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 43 Issue: 5 Pages: 959-971
3 Daranagama, Dinushani A.; Liu, Xingzhong; Chamyuang, Sunita; et al.(2016), Towards a natural classification of Sordariomycetes: The genera Frondisphaeria, Immersisphaeria, Lasiobertia, Pulmosphaeria and Yuea (Sordariomycetes incertae sedis).PHYTOTAXA Volume: 258 Issue: 2 Pages,: 153-163
4 Luo, X.; Karunarathna, S. C.; Luo, Y. H.; et al. (2016), Drivers of macrofungal composition and distribution in Yulong Snow Mountain, southwest China. MYCOSPHERE Volume: 7 Issue: 6 Pages: 727-740 Published,: 2016
5  Leela Maya Rizal, Kevin D. Hyde, Ekachai Chukeatirote, Pattana Kakumyan, Sunita Chamyuang (2016). “Proximate Analysis and Antimicrobial Activity of Cultivated Macrolepiota dolichaula Strain MFLUCC-13-0579” KKU RESEARCH JOURNAL 21(1):1-6
6  Kritsana Jatuwong, Kevin D Hyde, Sunita Chamyuang, Kenji Matsui and Pattana Kakumyan (2016) Optimization conditions, antibacterial and antioxidant activities of Clitopilus chalybescens. KKU Research Journal. 22(1): 42-51.
7  Rizal, L. M., Hyde, K. D., Chukeatirote, E. and Chamyuang, S. (2015). "
8  Daranagama, D., E. Camporesi, Q. Tian, X. Liu, S. Chamyuang, M. Stadler and K. Hyde (2015)."
9 Nut Choke-umnuay, Sunita Chamyuang and Amorn Owatworakit. (2018). Effect of Subculture on Instability of Mycelium Growth of Cordyceps militaris in Liquid culture. Proceedings in the 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2018), 22-23 November 2018, The Ambassador Hotel, Bangkok, pp 1-8.
10 Chamyuang S, Owatworakit A, Honda Y. (2019). New insights into cordycepin production in Cordyceps militaris and applications. Ann Transl Med 2019;7(Suppl 3):S78. 3pp. doi: 10.21037/atm.2019.04.12
11 Se Thoe E, Fauzi A, Tang YQ, Chamyuang S, Chia AYY. (2021). A review on advances of treatment modalities for Alzheimer's disease. Life Sciences. 2021 Jan: 276:119129. 10pp. DOI: 10.1016/j.lfs.2021.119129.
12 Chamyuang S, Owatworakit A, Intatha U, Duangphet, S. (2021). Coffee pectin production is an alternative way for agricultural waste management in coffee farms. ScienceAsia. 47S (2021) 6pp. doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2021.S003
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH